Netto eksport - oversikt, hvordan man beregner, viktighet

Netto eksport er forskjellen mellom et lands verdi av import og dets verdi av eksport. Det kan være enten positivt eller negativt.

Netto eksport

Sammendrag

 • Netto eksport er forskjellen mellom verdien av et lands eksport kontra importen.
 • Netto eksportverdi kan være enten positiv (handelsoverskudd) eller negativ (handelsunderskudd).
 • Netto eksportvariabelen brukes til å beregne BNP i et land.

Positiv vs. negativ nettoeksport

En positiv nettoeksport viser et lands handelsoverskudd. Det betyr at verdien av landets import er lavere enn verdien av eksporten. Et land med handelsoverskudd mottar mer penger fra et utenlandsk marked enn det bruker.

Et negativt netto eksporttall er et handelsunderskudd for et gitt land. Det betyr at den samlede verdien av landets import er større enn den samlede verdien av eksporten. Et land med handelsunderskudd bruker mer penger på et utenlandsk marked Bilateral avtale En bilateral avtale, også kalt en clearinghandel eller sideavtale, refererer til en avtale mellom parter eller stater som tar sikte på å holde handelsunderskudd til a enn det gjør.

Hvordan beregne nettoeksport

Netto eksport av et land kan beregnes som følger:

Netto eksport = verdi av eksport - verdi av import

Hvor:

 • Eksportens verdi er mengden penger som genereres av et gitt land for varer og tjenester Produkter og tjenester Et produkt er en håndgripelig vare som markedsføres for anskaffelse, oppmerksomhet eller forbruk mens en tjeneste er en immateriell vare, som oppstår fra fra et utenlandsk marked.
 • Importens verdi er hvor mye penger nasjonen har brukt på tjenester og varer fra andre land.

La oss for eksempel anta at Malaysia eksporterer 1,89 milliarder dollar gummi og importerer 250 millioner dollar gummi og 390 millioner dollar bensin fra Indonesia.

Ved å bruke formelen ovenfor beregnes Malaysias nettoeksport som:

Netto eksport = 1,89 milliarder dollar - (250 millioner dollar + 390 millioner dollar) = 1,89 milliarder dollar - 640 millioner dollar

Netto eksport = 1,25 milliarder dollar

Malaysias nettoeksport er 1,25 milliarder dollar .

Betydningen av nettoeksport

 • Netto eksportvariabelen er veldig viktig i beregningen av et lands BNP. Et handelsoverskudd gjør det mulig å tilføre nettoeksport til landets BNP.
 • Netto eksport kan også tjene som et mål på økonomisk helse for et land. Et land med høy eksportverdi genererer inntekter fra andre land. Det forsterker den økonomiske situasjonen i landet, ettersom tilstrømningen av penger gir det muligheten til å handle med andre land.

Hvordan nettoeksporten er relatert til BNP

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er en beregning av markedsverdien av alle endelige varer og tjenester generert av et land over en gitt tidsperiode. Det er tre måter å bestemme eller beregne BNP i et land. De inkluderer:

 • Produksjonsmetode (eller produksjon eller verdiskaping)
 • Inntektstilnærming
 • Utgiftsmetode (den vanligste)

Utgiftsmetode

Utgiftsmetoden er et målesystem for bruttonasjonalprodukt (BNP) som inkluderer forbruk, investeringer, offentlige utgifter og nettoeksport. Tilnærmingen gir nominelt BNP Nominelt BNP vs. Real BNP Nominelt bruttonasjonalprodukt (BNP) og Real BNP kvantifiserer begge den totale verdien av alle varer produsert i et land i løpet av et år. Imidlertid er real BNP justert for inflasjon, mens nominell BNP ikke er. , som deretter må endres for å imøtekomme inflasjon, og derved produsere det faktiske BNP.

Det er fire viktigste kumulative utgifter til beregning av BNP: husholdningens forbruk, offentlige utgifter på varer og tjenester, næringsinvesteringer og nettoeksport (som tilsvarer eksport minus import av varer og tjenester).

Beregning av BNP ved bruk av utgiftsmetoden

BNP = C + I + G + (X - M)

Hvor:

 • C - Forbrukerutgifter på varer og tjenester
 • I - Investorutgifter på forretningskapitalvarer
 • G - Offentlige utgifter til offentlige varer og tjenester
 • X - Eksport
 • M - Import

Eksempel

Gitt følgende informasjon om land X:

 1. Forbruksutgiftene for første kvartal av året var $ 950 000;
 2. De faste investeringene i økonomien var $ 359 000 (bestående av $ 140 000 på boligeiendom, $ 90 000 på innkjøp av utstyr og $ 129 000 på investeringer i varelager);
 3. Offentlige utgifter sto på $ 600.000;
 4. Eksporterte produkter til en verdi av $ 540 000; og
 5. Importerte varer til en verdi av $ 290.000.

Beregn landets nettoeksport og BNP:

Netto eksport = $ 540 000 - $ 290 000

Netto eksport = $ 250.000

BNP = $ 950 000 + $ 359 000 + $ 600 000 + $ 250 000

BNP = 2,159 millioner dollar

Land X viser et handelsoverskudd (nettoeksport) på $ 250.000 , og BNP er $ 2.159 millioner .

Flere ressurser

Finance tilbyr Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifisering Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akkreditering er en global standard for kredittanalytikere som dekker økonomi, regnskap, kredittanalyse, kontantstrømanalyse, covenant modellering, lån tilbakebetaling og mer. sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil følgende ressurser være nyttige:

 • Handelsbalanse Handelsbalanse (BOT) Handelsbalansen (BOT), også kjent som handelsbalansen, refererer til forskjellen mellom pengeverdien av et lands import og eksport over en gitt tidsperiode. En positiv handelsbalanse indikerer et handelsoverskudd mens en negativ handelsbalanse indikerer et handelsunderskudd.
 • Samlet tilbud og etterspørsel Samlet tilbud og etterspørsel Samlet tilbud og etterspørsel refererer til begrepet tilbud og etterspørsel, men brukes i makroøkonomisk skala. Samlet tilbud og samlet etterspørsel er begge tegnet mot det samlede prisnivået i en nasjon og den totale mengden varer og tjenester som utveksles
 • BNP-formel BNP-formel BNP-formelen består av forbruk, offentlige utgifter, investeringer og nettoeksport. Vi deler ned BNP-formelen i trinn i denne guiden. Bruttonasjonalprodukt (BNP) er den monetære verdien, i lokal valuta, av alle endelige økonomiske varer og tjenester produsert i et land i løpet av en bestemt tidsperiode.
 • Brutto nasjonalprodukt Brutto nasjonalprodukt Brutto nasjonalprodukt (BNP) er et mål på verdien av alle varer og tjenester produsert av innbyggerne og virksomhetene i et land. Den estimerer verdien av de endelige produktene og tjenestene produsert av innbyggerne i et land, uavhengig av produksjonssted.

Siste innlegg