Flotasjonskostnader - oversikt, faktorer og kapitalkostnader

Flotasjonskostnader er kostnadene som et selskap pådrar seg når de utsteder nye verdipapirer. Kostnadene kan være forskjellige utgifter, inkludert, men ikke begrenset til, forsikringsgebyrer, advokat-, registrerings- og revisjonsgebyrer. Flotasjonsutgifter uttrykkes i prosent av emisjonsprisen.

Flotasjonskostnader

Etter at flotasjonskostnadene er bestemt av et selskap, blir kostnadene innlemmet i den endelige prisen på de utstedte verdipapirene Omsettelige verdipapirer Omsettelige verdipapirer er ubegrensede kortsiktige finansielle instrumenter som utstedes enten for aksjepapirer eller for gjeldspapirer fra et børsnotert selskap. Det utstedende selskapet lager disse instrumentene for det uttrykkelige formålet med å skaffe midler for å finansiere forretningsaktiviteter og utvidelse. . I hovedsak reduserer innlemmelsen av kostnadene den endelige prisen på utstedte verdipapirer og senker deretter mengden kapital som et selskap kan skaffe.

Størrelsen på flyteutgiftene avhenger av mange faktorer, for eksempel typen utstedte verdipapirer, størrelsen og risikoen forbundet med transaksjonen. Vær oppmerksom på at kostnadene for å utstede gjeldspapirer eller foretrukne aksjer Foretrukne aksjer Foretrukne aksjer (foretrukket aksjer, preferanseaksjer) er aksjeklassen i et selskap som har et prioritert krav på selskapets eiendeler fremfor vanlige aksjer. Aksjene er eldre enn vanlig aksje, men er mer junior i forhold til gjeld, for eksempel obligasjoner. er generelt lavere enn for utstedelse av vanlige aksjer. Flotasjonskostnadene for utstedelse av vanlige aksjer varierer vanligvis fra 2% til 8%.

Flotasjonskostnader og kapitalkostnader

Begrepet flotasjonskostnader er sterkt relatert til begrepet kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkapital er den minste avkastningen som en bedrift må tjene før den genererer verdi. Før en bedrift kan tjene penger, må den i det minste generere tilstrekkelige inntekter til å dekke kostnadene for å finansiere driften. . Siden flyteutgifter påvirker hvor mye kapital som kan skaffes ved utstedelse av nye verdipapirer, må kostnadene på en eller annen måte påvirke selskapets kapitalkostnader. Det er to hoved synspunkter på saken:

Tilnærming 1: Inkluder flytekostnader i kapitalkostnadene

Den første tilnærmingen sier at flyteutgiftene må innlemmes i beregningen av selskapets kapitalkostnad. I det vesentlige heter det at flytekostnader øker selskapets kapitalkostnader. Husk at kapitalkostnaden til et selskap består av gjeldskostnad og egenkapital Kostnad for egenkapital Kostnad for egenkapital er avkastningen en aksjeeier krever for å investere i en virksomhet. Avkastningskravet er basert på risikonivået forbundet med investeringen. Dermed påvirker utgifter kapitalkostnadene ved å endre enten gjeldskostnad eller egenkapitalkostnad, avhengig av hvilken type utstedte verdipapirer (f.eks. Utstedelse av ordinær aksje påvirker kostnadene for egenkapitalen).

La oss for eksempel anta at et selskap utsteder nye vanlige aksjer. Før transaksjonen kan selskapets egenkapital beregnes med følgende formel:

Kostnad for egenkapital - formel

Hvor:

 • r e - Kostnad for egenkapital
 • D 1 - Utbytte per aksje ett år etter
 • P 0 - Gjeldende aksjekurs
 • g - Vekst av utbytte

Imidlertid fører utstedelsen av nye aksjer til at selskapet pådrar seg flotasjonsutgifter. Dermed må dagens aksjekurs (betegnet som) justeres for effekten av slike kostnader.

Som et resultat vil kostnaden for egenkapitalformelen justert for flotasjonskostnadene se ut:

Justert kostnad for egenkapital - formel

Hvor:

 • r e - Kostnad for egenkapital
 • D 1 - Utbytte per aksje ett år etter
 • P 0 - Gjeldende aksjekurs
 • g - Vekst av utbytte
 • f - Flotasjonskostnad (i prosent)

Likevel er den ovennevnte tilnærmingen ikke nøyaktig fordi innarbeidelsen av flotasjonsutgifter ikke skildrer det faktiske bildet. I et slikt scenario er kapitalkostnadene overvurdert av prosentandelen av påløpte flotasjonskostnader. Flotasjonskostnadene er engangskostnader som selskapet pådrar seg bare en gang når nye verdipapirer utstedes.

Tilnærming 2: Juster selskapets kontantstrømmer

Alternativt er den andre tilnærmingen å justere selskapets kontantstrømmer for flotasjonskostnadene. I motsetning til den første metoden, endrer tilpasningsmetoden ikke de faktiske kapitalkostnadene. I stedet trekker et selskap ut kostnadene fra kontantstrømmene som brukes i beregningen av netto nåverdi (NPV) Netto nåverdi (NPV) Netto nåverdi (NPV) er verdien av alle fremtidige kontantstrømmer (positiv og negativ) over hele investeringsperioden diskontert til i dag. NPV-analyse er en form for egen verdsettelse og brukes mye på tvers av økonomi og regnskap for å bestemme verdien av en virksomhet, investeringssikkerhet,.

Kontantstrømjusteringsmetoden ble opprinnelig foreslått av John R. Ezzell og R. Burr Porter i artikkelen “Flotation Costs and Weighted Average Cost of Capital.” Hovedideen bak metoden er at kostnadene kun er engangsutgifter betalt til tredjepart.

Tilnærmingen til å trekke flyteutgiftene fra selskapets kontantstrømmer er mer hensiktsmessig enn direkte innregning av kostnadene i en kapitalkostnad fordi den tar hensyn til utgiftenes engangskarakter. Samtidig forblir selskapets kapitalkostnader upåvirket av flyteutgiftene, og de er ikke overvurderte.

Tilleggsressurser

Finance er den offisielle leverandøren av den globale Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering. Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å hjelpe alle med å bli en finansanalytiker i verdensklasse . For å fortsette karrieren din, vil de ekstra økonomiressursene nedenfor være nyttige:

 • Kapitalinnsamlingsprosess Kapitalinnsamlingsprosess Denne artikkelen er ment å gi leserne en dypere forståelse av hvordan kapitalinnsamlingsprosessen fungerer og skjer i bransjen i dag. For mer informasjon om kapitalinnsamling og forskjellige typer forpliktelser fra forsikringsselskapet, se vår oversiktsoversikt.
 • Initial Public Offering (IPO) Initial Public Offering (IPO) En første børsnotering (IPO) er det første salget av aksjer utstedt av et selskap til publikum. Før en børsnotering betraktes et selskap som et privat selskap, vanligvis med et lite antall investorer (grunnleggere, venner, familie og forretningsinvestorer som venturekapitalister eller engelinvestorer). Lær hva en børsnotering er
 • Tilbyr Memorandum Tilbyr Memorandum Et Offer Memorandum er også kjent som et noteringsnotat. Det brukes også som et verktøy for å tiltrekke eksterne investorer
 • Retainer-avgift Retainer-avgift Et retainergebyr er en forhåndskostnad som en person betaler for tjenestene til en rådgiver, konsulent, advokat, frilanser eller annen profesjonell.

Siste innlegg