Produksjonsmuligheter Frontier - Forstå hvordan PPF fungerer

The Production-Possibilities Frontier refererer til ideen om at i en gitt økonomi, produksjonsfaktorer som arbeidskraft KPI-er Hvordan kan vi overvåke arbeidsstyrken? Regjeringer og økonomer refererer vanligvis til tre viktige nøkkelindikatorer (KPIer) for å vurdere styrken til en nasjoners arbeidsstyrke og kapital er knapp. Derfor er det bare en begrenset mengde av noe som kan produseres, og de knappe ressursene må tildeles nøye til produksjon av mange varer.

Produksjonsmuligheter Frontier

Hvordan fungerer produksjonsmulighetene Frontier?

Tenk på økonomi A, som bare produserer to varer (for enkelhets skyld): poteter og gulrøtter. Begge varene krever to hovedinnganger for å bli produsert. Økonomi med produksjonsproduksjon refererer til antall enheter et firma produserer over en gitt tidsperiode. Fra et mikroøkonomisk synspunkt vil et firma som driver effektivt: arbeidskraft og kapital, som er knappe i økonomi A. Dermed vil produksjonsmulighetene for økonomi A se slik ut:

Produksjonsmuligheter Frontier

Her kan vi se "grensen" grafisk. Den forteller oss at hvis økonomi A skulle bruke 100% av arbeidskraften og kapitalen på å produsere gulrøtter, ville den kunne produsere 500 enheter. Vi ser også at hvis økonomi A bruker alle ressurser på å produsere poteter, vil den kunne produsere 500 enheter. Men hvis vi antar at økonomien ser lønnsomhet i begge varer og ønsker å produsere begge deler, møter vi ideen om avveining.

Ser vi på skråningen av grensen i grafen over, ser vi at det er en avveining mellom 1 enhet mellom å produsere gulrøtter og poteter. Dette betyr at økonomi A vil trenge å redusere produksjonen av poteter med 1 enhet på grunn av de knappe produksjonsinngangene for hver ekstra gulrot som produseres.

Anta at økonomi A i basissak produserer likevektsmengder på 250 poteter og 250 gulrøtter. I år, på grunn av tørke hos en konkurrerende gulrotprodusent, øker prisen på gulrøtter, og økonomi A ønsker å kapitalisere på dette ved å produsere flere gulrøtter enn i basissaken. Dermed bestemmer økonomien seg for å produsere 400 gulrøtter, og etter den 1-enhets avveiningstilstanden som eksisterer i denne økonomien, blir det bare 100 poteter produsert som et resultat.

Hvordan kan skråningen til produksjonsmuligheter grensen endres?

Endringer i PPF-skråningen er hovedsakelig knyttet til produksjonskostnadene for varene i økonomien. Anta økonomi A som et eksempel, anta at den totale arbeids- og kapitalinnsatsen som kreves for å produsere varer er oppsummert av variabelen k. 1-til-1-avveininga ville bare gjelde dersom gulrøtter og poteter begge hadde samme k- verdi, si 100 i dagens økonomiske forhold.

Anta at kostnaden for å produsere 1 potet øker til k = 200, og at produksjonen av 1 gulrot forblir konstant. I et slikt scenario ville kompromisset endres, da produksjon av 1 potet ville kreve at økonomien frafalt produksjonen av to gulrøtter. Omvendt ville produksjon av 1 gulrot bety at økonomien ville trenge å gi avkall på produksjonen av 0,5 poteter. En slik situasjon vil gjøre gulrøtter mye mer attraktive å produsere (forutsatt at fortjenesten som genereres ved salg av både gulrøtter og poteter forblir konstant).

Hvordan kan produksjonsmulighetsgrensen endres?

Utvendige eller innvendige forskyvninger i PPF kan hovedsakelig skyldes endringer i den totale mengden tilgjengelige produksjonsfaktorer eller av fremskritt innen teknologi. Hvis den totale mengden produksjonsfaktorer som arbeidskraft eller kapital øker, er økonomien i stand til å produsere flere varer når som helst langs grensen. Motsatt, i tider med høy arbeidsledighet og begrenset pengemengde, vil grensen trekke seg innover og den totale mengden varer som kan produseres vil reduseres.

Hvis det utvikles nye teknologier som gjør det mulig å produsere varer med færre produksjonsfaktorer, vil økonomiens kapital i det vesentlige oppleve en økning i kjøpekraftsparitet Kjøpekraftsparitet Konseptet med kjøpekraftsparitet (PPP) brukes til å gjøre multilaterale sammenligninger mellom nasjonale inntekter og levestandard i forskjellige land. Kjøpekraft måles av prisen på en spesifisert kurv med varer og tjenester. Dermed innebærer paritet mellom to land at en valutaenhet i ett land vil kjøpe. Dermed vil økonomien kunne produsere mer når som helst langs grensen, noe som betyr at grensen effektivt har skiftet utover. Innvendige forskyvninger i PPF som er knyttet til regresjoner i teknologi kan teoretisk forekomme, men som teknologien generelt har vist seg å forbedre seg kontinuerlig over tid,et slikt scenario er ganske lite sannsynlig å realisere seg i det virkelige liv.

Flere ressurser

Finance tilbyr Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å lære mer om relaterte emner, sjekk ut følgende økonomiressurser:

  • Bruttonasjonalprodukt (BNP) Bruttonasjonalprodukt (BNP) Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et standardmål for et lands økonomiske helse og en indikator på levestandarden. Dessuten kan BNP brukes til å sammenligne produktivitetsnivået mellom forskjellige land.
  • Markedsøkonomi Markedsøkonomi Markedsøkonomi er definert som et system der produksjonen av varer og tjenester settes i henhold til markedets skiftende ønsker og evner
  • Pigou-effekt Pigou-effekt Pigou-effekten er en teori foreslått av den berømte anti-keynesianske økonomen, Arthur Pigou. Det forklarer et forhold mellom forbruk, sysselsetting og økonomisk produksjon i tider med deflasjon og inflasjon.
  • Forsyning og etterspørsel Tilbud og etterspørsel Lovene om tilbud og etterspørsel er mikroøkonomiske begreper som sier at i effektive markeder er den tilførte mengden av en vare og den etterspurte mengden av den varen lik hverandre. Prisen på den varen bestemmes også av det tidspunktet hvor tilbud og etterspørsel er like hverandre.

Siste innlegg