Mixed Economic System - Oversikt, hvordan det fungerer, fordeler og ulemper

Det blandede økonomiske systemet er definert som et økonomisk system som kombinerer elementene i en markedsøkonomi og elementene i en planøkonomi. Det er en syntese av sosialisme og kapitalisme Kapitalisme Kapitalisme er et økonomisk system som åpner for og oppmuntrer det private eierskapet til virksomheter som driver med å generere profitt. Også kjent som markedssystemet, er kapitalismen preget av private eiendomsrettigheter til jord, konkurransedyktige markeder, den stabile rettsstaten, fritt opererende kapitalmarkeder, som inneholder både private virksomheter og offentlige virksomheter. De fleste moderne økonomier implementerer et blandet økonomisk system.

Blandet økonomisk system

Et blandet økonomisk system gir fordelene med frie markeder og også statlig inngripen. Imidlertid er det også bekymringer om bærekraften Bærekraft Bærekraft er i utgangspunktet evnen til å tilfredsstille behovene til den nåværende generasjonen ved hjelp av tilgjengelige ressurser uten å forårsake fremtidige generasjoner og effektiviteten til et blandet økonomisk system.

Sammendrag

  • Et blandet økonomisk system syntetiserer elementene i en markedsøkonomi og elementene i en kommandoekonomi.
  • I et blandet økonomisk system eksisterer frie markeder samtidig med myndighetsintervensjon, og private virksomheter eksisterer samtidig med offentlige virksomheter.
  • Fordelene med en blandet økonomi inkluderer effektiv produksjon og tildeling av ressurser, samt forbedring av sosial velferd.

Hvordan fungerer det blandede økonomiske systemet

Et blandet økonomisk system får både egenskapene til en markedsøkonomi og en planøkonomi. I markedsøkonomien står private virksomheter fritt til å etablere virksomheter og tjene penger. Markedet (tilbud og etterspørsel Tilbud og etterspørsel Lovene om tilbud og etterspørsel er mikroøkonomiske begreper som sier at i effektive markeder er den tilførte mengden av en vare og den etterspurte mengden av varen lik hverandre. Prisen på den varen er også bestemmes av det punktet hvor tilbud og etterspørsel er lik hverandre.) bestemmer prisene på varer og tjenester, samt tildeling av ressurser.

I en kommandoøkonomi, på den andre siden, regulerer regjeringen markedet eller eier de viktigste næringene. Produksjon og salg av varer bestemmes av regjeringen. Cuba og Nord-Korea er noen av de få landene med en kommandoøkonomi.

I et blandet økonomisk system eksisterer privat sektor og offentlig sektor. Det er et visst nivå av økonomisk frihet slik at privat sektor kan bestemme kapitalbruken og søke fortjeneste. Det tillater samtidig regjeringen å gripe inn i noen økonomiske aktiviteter og næringer. Gjennom å tilby offentlige goder og samle inn skatter kan regjeringen skape mer sosial velferd.

USA følger et blandet økonomisk system. De fleste næringene i USA domineres av private virksomheter med et visst nivå av statlig inngripen, som landbruksstøtte og økonomiske forskrifter.

Noen viktige næringer, som nasjonalt forsvar, offentlig transport og levering av pakker, er delvis offentlig eid. Det blandede økonomiske systemet er det vanligste og mest praktiske systemet i det moderne samfunnet. En ren kommandoøkonomi eller markedsøkonomi eksisterer bare teoretisk.

Fordeler med et blandet økonomisk system

Ved å kombinere funksjonene i en markedsøkonomi og en kommandoekonomi, har et blandet økonomisk system fordeler fra begge sider

1. Effektiv tildeling av ressurser

Ressurser fordeles effektivt der det trengs mest i privat sektor. Derfor kan kundenes behov bli bedre oppfylt.

2. Insentiver for innovasjon og produksjonseffektivitet

I et fritt marked med konkurranse belønnes bedriftene som kan produsere mer effektivt med høyere fortjeneste. Bedrifter er således motivert til å tildele kapital for å oppnå innovasjon og effektivitet i produksjonen. Kunder kan få den beste verdien for det de betalte for.

3. Statsstøtte

Offentlig sektor i en blandet økonomi lindrer ulempene ved et fritt marked. Private selskaper kan forsømme noen bransjer som er viktige eller gir sosial velferd. I en blandet økonomi kan myndighetsintervensjon støtte disse viktige næringene, som utdanning, forsvar og luftfart, gjennom subsidier eller eierskap.

Regjeringen tar seg også av de mindre konkurransedyktige selskapene og vanskeligstilte individer. For eksempel er skatt et effektivt verktøy for å redusere ulikhet ved å omfordele inntektene. Regjeringen kan også implementere helsevesen, pensjon og andre programmer for å forbedre velferden i det generelle samfunnet.

Ulemper med et blandet økonomisk system

Det er viktig å avgjøre i hvilken grad frie markeder og myndighetsintervensjoner et blandet økonomisk system skal inneholde. Det varierer mellom forskjellige samfunn i forskjellige perioder uten fast standard.

1. Mangel på statsstøtte

Hvis økonomien gis for stor frihet, vil vanskeligstilte grupper ikke motta tilstrekkelig støtte fra regjeringen. Hvis økonomien ser overdreven statlig inngripen, vil bedriftene bli disincentivized til å produsere effektivt. Det er avgjørende for en blandet økonomi å finne en balanse.

2. Urimelig påvirkning fra private virksomheter

Ettersom private virksomheter og myndighetsinngrep kombineres i det samme systemet, kan store selskaper søke å lobbye regjeringen. De kan påvirke lovgivning eller aktiviteter til fordel for seg selv.

Offentlige inngrep fører også til moralske farer Moral Hazard Moral hazard refererer til situasjonen som oppstår når et individ har sjansen til å dra nytte av en avtale eller situasjon, vel vitende om at alle risikoene og. Private virksomheter, særlig de store, kan ta mer risiko siden de vet at de er for store til å mislykkes. Regjeringen vil redde dem ut hvis de faller i økonomiske kriser.

Kritikk av det blandede økonomiske systemet

Det er mange kritikker mot det blandede økonomiske systemet. Den østerrikske økonomiskolen stiller spørsmål ved bærekraften til en blandet økonomi. Den slår fast at myndighetsintervensjon vil føre til utilsiktede konsekvenser som krever ytterligere inngrep.

For eksempel kan priskontroll føre til mangel på tilbud, og myndighetene må ta ekstra tiltak for å stimulere produksjonen. Derfor er en blandet økonomi ustabil og har en tendens til sosialisme.

En annen kritikk er fra Public Choice-økonomene. De antyder at samspillet mellom markedene, myndighetene og økonomiske interessegrupper vil føre politikken bort fra allmenne interesser. De interesserte gruppene vil ta bort noen ressurser fra produktive aktiviteter og bruke dem til å påvirke den økonomiske politikken til egne fordeler.

Tilleggsressurser

Finance er den offisielle leverandøren av den globale Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifisering Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akkreditering er en global standard for kredittanalytikere som dekker økonomi, regnskap, kredittanalyse, kontantstrømanalyse , paktmodellering, tilbakebetaling av lån og mer. sertifiseringsprogram, designet for å hjelpe alle å bli en finansanalytiker i verdensklasse. For å fortsette karrieren din, vil de ekstra økonomiressursene nedenfor være nyttige:

  • Laissez-faire Laissez-faire Laissez-faire er en fransk setning som oversettes til "la oss være i fred." Det refererer til en politisk ideologi som avviser utøvelsen av myndighetsintervensjon i en økonomi. Videre blir staten sett på som et hinder for økonomisk vekst og utvikling.
  • Monetaristisk teori Monetaristisk teori Monetaristisk teori (også referert til som "monetarisme") er en grunnleggende makroøkonomisk teori som fokuserer på viktigheten av pengemengden som en nøkkel
  • Neoklassisk økonomi Neoklassisk økonomi Neoklassisk økonomi er en bred tilnærming som forklarer produksjon, prising, forbruk av varer og tjenester og inntektsfordeling gjennom
  • Sosialisme mot kapitalisme Sosialisme mot kapitalisme I en økonomi representerer sosialisme mot kapitalisme motstridende tankeskoler, og deres sentrale argumenter berører myndighetens rolle i økonomien og økonomisk likhet blant innbyggerne

Siste innlegg