Risikojustert avkastningsgrad - Corporate Finance Institute

Det er en rekke risikojusterte avkastningsforhold som hjelper investorer med å vurdere eksisterende eller potensielle investeringer. Disse forholdstallene kan være mer nyttige enn enkle beregninger for investeringsavkastning som ikke tar høyde for investeringsrisikoen.

Risikojustert avkastningsgrad - Sharpe-forhold

Sharpe-forholdet beregner hvor godt en investor kompenseres for risikoen de har tatt i en investering. Når man sammenligner to forskjellige investeringer mot samme referanseindeks, gir eiendelen med høyere Sharpe-ratio en høyere avkastning for samme risiko eller samme avkastning for en lavere risiko enn den andre eiendelen. Sharpe-forholdet er utviklet av den amerikanske økonomen William F. Sharpe, og er en av de vanligste forholdene som brukes til å beregne risikojustert avkastning. Sharpe-forhold større enn 1 er å foretrekke; jo høyere andel, jo bedre er risiko-for-avkastningsscenariet for investorer.

Sharpe Ratio - Formel

Hvor:

Rp = Forventet porteføljeavkastning

Rf = Risikofri rente

Sigma (p) = standardavvik

Treynor-forhold

Treynor-forholdet måler opptjent avkastning utover det som kunne vært opptjent hvis eiendelen ikke hadde noen diversifiserbar risiko. Den bruker en beta-koeffisient i stedet for standardavviket som brukes i Sharpe-forholdet. Opprettet av amerikansk økonom Jack L Treynor, viser forholdet hvor mye avkastning en investering kan gi sin investor mens man vurderer det iboende risikonivået.

Betakoeffisienten viser følsomheten til investeringen i markedet. Hvis forholdet viser en høy verdi, betyr det at investeringen gir en relativt høy avkastning med inkludering av markedsrisiko.

Treynor Ratio - Formel

Hvor:

Rp = forventet porteføljeavkastning

Rf = Risikofri rente

Beta (p) = Portefølje Beta

Eksempel (Treynor-forhold)

Anta at den femårige årlige avkastningen for DJIA er 18% og den gjennomsnittlige avkastningen på T-regninger er 7%.

Investering Gjennomsnittlig årlig avkastning Standardavvik
EN 12% 0,92
B 10% 0,26
C 8% 0,20

Marked = (0,18-0,07) / 1 = 0,11

A = (0,12-0,07) / 0,92 = 0,05

B = (0,10-0,07) /0,26 = 0,11

C = (0,08-0,07) / 0,20 = 0,05

Risikojusterte avkastningsforhold - Jensens Alpha

Jensens Alpha brukes til å beskrive den aktive avkastningen på en investering. Den måler resultatene til en investering mot en markedsindekser som representerer markedsbevegelsen som helhet. Alfabetet viser ytelsen til investeringen etter at risikoen er vurdert.

Jensens Alpha - Formel

Hvor:

Rp = forventet porteføljeavkastning

Rf = risikofri rente

Beta (p) = Portefølje Beta

Rm = Markedsavkastning

Tolkning (Jensens Alpha)

Alpha <0 betyr at investeringen var for risikabel for forventet avkastning.

Alpha = 0 betyr at opptjent avkastning er tilstrekkelig for risikoen.

Alpha> 0 betyr at opptjent avkastning er større enn antatt risiko.

Eksempel (Jensens Alpha)

Anta at en portefølje hadde en avkastning på 17% året før. Markedsindeksen returnerte 12,5%. Beta er 1,4, og den risikofrie satsen er 4%.

Jensens Alpha = 17- [4 + 1.4 * (12.5-4)] = 17- (4 + 11.9) = 1.1%

En alfa på 1,1% betyr at investoren får høy avkastning for risikoen som er påtatt i løpet av året.

Risikojustert avkastningsgrad - R-Squared

R-Squared måler prosentandelen av fondets bevegelser basert på bevegelsen til den referanseindeksen. Forholdets verdier kan variere fra 0% -100%. En R-Squared-verdi på 100% betyr at fondets bevegelser er berettiget av bevegelser av den referanseindeksen.

Risikojustert avkastningsgrad - Sortino-forhold

Sortino-forholdet er en variasjon av Sharpe-forholdet. Det tar en porteføljes avkastning og deler den med "Downside Risk." Ulemperrisiko er volatiliteten i porteføljens avkastning under et visst nivå. Nivået er basert på gjennomsnittlig avkastning. Forholdet måler risikoen for et fond eller aksje. I likhet med Sharpe-forholdet indikerer høyere verdier mindre risiko i forhold til avkastning.

Sortino Ratio - Formel

Hvor:

Rp = forventet porteføljeavkastning

Rf = Risikofri rente

Sigma (d) = Standardavvik for negativ aktivavkastning

Eksempel (Sortino-forhold)

Et aksjefond Verdipapirfond Et aksjefond er en pool av penger som samles inn fra mange investorer for å investere i aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer. Verdipapirfond eies av en gruppe investorer og forvaltes av fagpersoner. Lær om de forskjellige typene fond, hvordan de fungerer, og fordelene og fordelene ved å investere i dem viser en årlig avkastning på 16% og avvik på 9%. Den risikofrie satsen er 3%.

Sortino = (16% -3%) / 9% = 1,44

Risikojustert avkastningsgrad - Modigliani-Modigliani-forhold

Modigliani-Modigliani-forholdet, også kjent som M2-forholdet, brukes til å utlede den risikojusterte avkastningen til en investering. Den viser avkastningen på en investering justert for risiko sammenlignet med en referanseindeks. Det vises som enheter av prosentvis avkastning.

Modigliani-Modigliani Ratio - Formel

Hvor:

Rp = avkastning på justert portefølje

Rm = avkastning på markedsporteføljen

Den justerte porteføljen justeres for å vise den totale risikoen sammenlignet med det samlede markedet.

Eksempel (Modigliani-Modigliani-forhold)

Fond A viser en justert årlig avkastning på 15%, og markedsindeksen for fondet er 10%.

M2 = 15% -10% = 5%

Viktigheten av risikojustert avkastning

Risiko er avviket fra et forventet resultat. Det kan uttrykkes som det er relatert til en markedsindeks og kan enten være positivt eller negativt. Hvis en investor ønsker å oppnå stor avkastning på en investering på lang sikt, må de være åpen for å pådra seg tap på kort sikt. Volatilitetsnivået avhenger av risikotoleransen til investoren.

Risikojustert avkastning måler hvor stor risiko som er forbundet med å produsere en viss avkastning. Konseptet brukes til å måle avkastningen til forskjellige investeringer med ulike risikonivå mot en referanse. Hvis en eiendel viser en lavere risiko enn det samlede markedet, vil enhver avkastning på eiendelen over risikofri rente betraktes som gevinst.

Risikojusterte avkastningsberegninger gir følgende fordeler:

  • Lar deg sammenligne risikoen mellom to eller flere investeringer
  • Undersøker endringene i risikofri rente som ikke gjøres av andre risiko-avkastningsforhold
  • Du kan sammenligne faktisk avkastning med en referanseindeks

Konklusjon

Den risikojusterte avkastningen kan variere fra en investering til en annen, ettersom mange eksterne faktorer påvirker risikonivået. De inkluderer tilgjengeligheten av midler, risikotoleranse og muligheten til å ha en posisjon i lang tid i et volatilt marked.

En investor kan forbedre risikojustert avkastning ved å justere aksjens posisjon etter volatiliteten i markedet.

Flere ressurser

Takk for at du har lest Finance-guiden til risikojusterte avkastningsforhold. Finance er den offisielle leverandøren av Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å forvandle alle til en verdensklasse finansanalytiker.

For å fortsette å lære og utvikle kunnskapen din om økonomisk analyse, anbefaler vi på det sterkeste de ekstra finansressursene nedenfor:

  • Corporate Finance Ratios Corporate Finance Ratios Corporate Finance Ratios er kvantitative tiltak som brukes til å vurdere virksomheter. Disse forholdstallene brukes av finansanalytikere, aksjeforskningsanalytikere, investorer og kapitalforvaltere for å evaluere den generelle økonomiske helsen til virksomheter, med det endelige målet å ta bedre investeringsbeslutninger.
  • Risikostyring Risikostyring Risikostyring omfatter identifikasjon, analyse og respons på risikofaktorer som inngår i en virksomhets liv. Det er vanligvis gjort med
  • Systematisk risiko Systematisk risiko Systematisk risiko er den delen av den totale risikoen som er forårsaket av faktorer utenfor et bestemt selskap eller enkeltpersons kontroll. Systematisk risiko skyldes faktorer som er utenfor organisasjonen. Alle investeringer eller verdipapirer er underlagt systematisk risiko, og det er derfor en ikke-diversifiserbar risiko.
  • Systemisk risiko Systemisk risiko Systemisk risiko kan defineres som risikoen forbundet med kollaps eller svikt i et selskap, bransje, finansinstitusjon eller en hel økonomi. Det er risikoen for et stort svikt i et finansielt system, der en krise oppstår når kapitalleverandører mister tilliten til brukerne av kapital

Siste innlegg