Topp-ned-budsjettering - Lær om topp-ned-budsjetteringsprosessen

Top-down budsjettering refererer til en budsjetteringsmetode der ledelsen Bedriftsstruktur Bedriftsstruktur refererer til organisering av forskjellige avdelinger eller forretningsenheter i et selskap. Avhengig av selskapets mål og bransjen utarbeider et høyt nivå budsjett for selskapet. Selskapets toppledelse utarbeider budsjettet basert på målene Corporate Strategy Corporate Strategy fokuserer på hvordan man styrer ressurser, risiko og avkastning på tvers av et firma, i motsetning til å se på konkurransefortrinn i forretningsstrategi og deretter viderefører det til avdelingsledere for implementering.

Noen ganger kan lederne komme med forslag til budsjettet før budsjettforberedelsen. Hvorvidt deres bidrag til budsjetteringsprosessen vil bli brukt eller ikke, er ledelsens skjønn. Etter at budsjettet er opprettet, foretar ledelsen spesifikke tildelinger til de forskjellige avdelingene, som deretter må lage egne budsjetter basert på budsjettallokering og mål.

Topp-ned-budsjetteringsdiagram

Lær mer i Finance's Budgeting and Forecasting Course.

Under topp-ned-budsjettering vurderer selskapets ledelse tidligere erfaringer og nåværende markedsforhold. De bruker forrige års budsjett og finansregnskap Tre regnskaper De tre regnskapene er resultatregnskapet, balansen og kontantstrømoppstillingen. Disse tre kjerneuttalelsene er intrikat som en referanse for å foreta tildelinger til avdelinger og funksjoner. Ledelsen kan ta innspill fra ledere på lavere nivå, noe som hjelper til med å erkjenne bekymringene til det faste personalet som har til oppgave å gjennomføre budsjettet. De vurderer også interne og eksterne påvirkninger som rådende økonomiske forhold, endringer i skattelovgivningen, margintrykk, økning / reduksjon i lønnskostnader SG&A SG&A inkluderer alle ikke-produksjonskostnader som selskapet har pådratt i en gitt periode.Dette inkluderer utgifter som husleie, reklame, markedsføring, regnskap, søksmål, reiser, måltider, lederlønn, bonuser og mer. Noen ganger kan det også omfatte avskrivningskostnader, lønnsomhetsnivåer til sine likemenn, etc.

Øverst ned-budsjetteringsprosessen

Topp-ned-budsjetteringsprosessen starter med toppledermøte for å komme opp med målene for året. De diskuterer og bestemmer mål på høyt nivå for selskapet når det gjelder salg, utgifter og fortjeneste. Ved formulering av disse tallene tar ledelsen hensyn til hver avdelings bidrag i forrige års inntekter. Vanligvis deltar ikke avdelingsledere og ansatte på lavere nivå i møtene, men kan komme med forslag til vurdering. Når ledelsen er ferdig med å forberede målene, overføres målene til økonomiavdelingen.

Budsjettallokering til avdelinger

Finansavdelingen har til oppgave å foreta tildelinger til avdelinger. Avdelingen kan bruke tallene fra forrige år til å dele fordelingen. For eksempel, hvis markedsavdelingen pådro seg 10% av de totale utgiftene i løpet av forrige år, kan økonomiavdelingen tildele 10% av de totale utgiftsanslagene for neste år.

Tildelingen kan være høyere eller lavere, avhengig av hva avdelingslederne presenterte for toppledelsen. For eksempel, hvis selskapet planlegger å lansere et nytt produkt i markedet, kan økonomiavdelingen øke budsjettbevilgningen til markedsavdelingen for å dekke markedsføringskostnadene for det nye produktet.

Budsjetter på avdelingsnivå

Når økonomiavdelingen tildeler tildelinger til de forskjellige avdelingene, tar avdelingsledere målene og utarbeider et eget budsjett. Ideelt sett er avdelingslederens arbeid å ta inntekts- og kostnadsoverslag og utvikle et budsjett som viser hvordan avdelingen vil bruke de tildelte midlene til å generere de ønskede inntektene.

Budsjetter på avdelingsnivå bør inkludere detaljene for forventede utgifter, for eksempel innkjøp av datamaskiner og kontorutstyr, og lønn, samt det forventede antallet produkter som avdelingen har som mål å selge for å generere inntekter.

Harmonisering av avdelingsbudsjettene

Hver avdeling i organisasjonen er da pålagt å sende budsjettene til økonomiavdelingen for harmonisering. Økonomiavdelingen gjennomgår avdelingsbudsjettene for å sikre at de er tilpasset de overordnede målene for selskapet. Hvis det er avdelinger med utilstrekkelig eller for mye budsjett, kan økonomiavdelingen sende budsjettene tilbake for revisjon, og bevilgningene kan justeres oppover eller nedover.

Når avdelingsbudsjettene er fullført og fullført, lastes de inn i det økonomiske systemet for å spore månedlige utgifter. Ledelsen bruker ressurser basert på mål satt av budsjettet. Avdelingene mottar månedlige eller periodiske rapporter for å vise hvor mye utgifter som er påløpt fra det tildelte budsjettet, samt inntektene som genereres overfor avdelingens mål.

Fordeler med ovenfra og ned budsjettering

  • Budsjettet har en overordnet virksomhetsfunksjonell tilnærming fordi ledelsen er opptatt av den samlede veksten i organisasjonen. Det gjør det mulig for ledelsen å tildele ressurser til avdelingene med tanke på å drive selskapets vekst, og starte med de mest kritiske avdelingene.
  • Top-down budsjettering sparer tid for lavere ledelse. I stedet for å bruke tid på å lage et budsjett fra bunnen av, får ledere på lavere nivå et allerede formulert budsjett å implementere. Dette sparer både tid og ressurser som lederne måtte ha brukt til å formulere budsjettet.
  • Top-down budsjettering skaper ett budsjett om gangen, i stedet for å la avdelinger utvikle budsjettene og senere kombinere dem. Som et resultat vil budsjetteringsprosessen være mindre kjedelig, siden toppledelsen vil formulere et enkelt budsjett som avdelingene vil følge. Avdelingene har bare lov til å lage sine budsjetter basert på målene som ble satt av det opprinnelige budsjettet fra toppledelsen. Dette gjør budsjettprosessen raskere enn nedenfra og opp budsjettering.

Ulemper med ovenfra og ned budsjettering

  • Motivasjonsnivået synker siden lederne som er pålagt å gjennomføre budsjettet ikke eier budsjettprosessen. Lederne deltar ikke i utarbeidelsen av budsjettet og kan derfor mangle insentiv til å sikre suksess.
  • Seniorledere er ikke involvert i den daglige driften av de enkelte avdelingene, så de har kanskje ikke realistiske forventninger til utgiftene knyttet til hver avdeling. Derfor kan ledere på lavere nivå synes det er vanskelig å gjennomføre budsjettet fordi de ikke er klar over hvordan toppledelsen nådde de oppsatte målene. Budsjettet kan også være unøyaktig siden målene for inntekter og kostnader kan være for høye eller undervurderte.

Bottom-Up Budsjettering

I motsetning til budsjettering ovenfra og ned, starter budsjettering nedenfra og opp på avdelingsnivå og går opp til toppledelsen. Avdelingsledere / ledere utarbeider budsjettet basert på nåværende informasjon og tidligere erfaringer og presenterer det for toppledelsen for godkjenning. De tar hensyn til margintrykk og markedsforhold for å gjøre budsjettet mer realistisk og oppnåelig. Budsjettet som presenteres for toppledelsen inneholder en forklaring på hver post som er angitt i budsjettet.

Relatert lesing

Takk for at du leser Finanss forklaring av budsjettering ovenfra. Finance er en global leverandør av finansanalytikertrening og karriereutvikling for finansfagfolk, inkludert Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering. Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram. For å lære mer og utvide karrieren din, kan du utforske de relevante relevante finansressursene nedenfor.

  • Budsjettleder Budsjettleder Den personen som til slutt er ansvarlig for utforming og oppretting av budsjett for et prosjekt, er kjent som budsjettleder for det prosjektet. Budsjettet i seg selv er et dokument som viser de forventede inntektene og utgiftene knyttet til et prosjekt.
  • Driftsbudsjett Driftsbudsjett Et driftsbudsjett består av inntekter og utgifter over en periode, typisk et kvartal eller et år, som et selskap bruker til å planlegge sin virksomhet. Last ned gratis Excel-malen. Den månedlige budsjetteringsmalen har en kolonne for hver måned og utgjør helårsårstallene
  • Nullbasert budsjettering Nullbasert budsjettering Nullbasert budsjettering (ZBB) er en budsjetteringsteknikk som tildeler finansiering basert på effektivitet og nødvendighet snarere enn på budsjetthistorie. Ledelse
  • Veiledning til finansiell modellering Gratis finansiell modelleringsveiledning Denne økonomiske modelleringsveiledningen dekker Excel-tips og beste praksis om antakelser, drivere, prognoser, kobling av de tre uttalelsene, DCF-analyse, mer

Siste innlegg