Amortisering av immaterielle eiendeler - oversikt, metoder

I denne artikkelen vil vi diskutere amortisering av immaterielle eiendeler. Immaterielle eiendeler refererer til eiendeler i et selskap som ikke er av fysisk art. De inkluderer varemerker, kundelister, goodwill Goodwill Goodwill er regnskapsmessig en immateriell eiendel. Konseptet med goodwill kommer inn når et selskap som ønsker å kjøpe et annet selskap er villig til å betale en pris som er betydelig høyere enn markedsverdien av selskapets netto eiendeler. Elementene som utgjør den immaterielle eiendelen til goodwill osv. Derfor er de ikke sammensatt av deler eller materialer med en bestemt levetid, som kan bestemmes objektivt.

Amortisering av immaterielle eiendeler

Mangelen på fysisk form skaper problemer angående hvordan et selskap skal amortisere immaterielle eiendeler. For å oppnå dette fastsatte International Accounting Standards Board (IASB) de ideelle reglene i IAS 38 for hvordan immaterielle eiendeler skal amortiseres.

Klassifisering av immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler kan i stor grad klassifiseres i to kategorier:

1. Definitivt liv

De refererer til eiendeler med en begrenset levetid. For eksempel er et varemerke Copyright A copyright en offisiell erklæring som sier at en enhet eller person eier retten til å reprodusere, publisere eller selge et kunstverk eller teknologi for å produsere et bestemt produkt i ti år. Her får eiendelen en identifiserbar levetid på ti år.

2. Ubestemt liv

Levetiden til slike eiendeler er ukjent ved begynnelsen. De kan generere eller bidra til inntekter til evig tid. For eksempel kringkastingsrettigheter som kan fornyes kontinuerlig uten store kostnader for innehaveren.

Bestemmelse av livet

IAS 38 understreker visse faktorer som kan brukes til å bestemme levetiden til en immateriell eiendel, for eksempel:

1. Forventet bruk

Lengden som eiendelen forventes å gi gevinster for virksomheten. det kan også være lengden på kontrakten som tillater bruk av den immaterielle eiendelen. For eksempel vil en opphavsrett ha en lovlig levetid på 50 år, men det forventes å være nyttig bare i ti år. Passende avskrivningstid er 10 år.

2. Produktets livssyklus Produktets livssyklus Produktets livssyklus (PLC) definerer stadiene et produkt beveger seg gjennom på markedet når det kommer inn, blir etablert og går ut av markedet.

Noen immaterielle eiendeler kan være produktspesifikke og bør ikke ha lengre levetid enn de tilknyttede produktene.

3. Teknisk foreldelse

Eventuelle immaterielle eiendeler tilknyttet et produkt som nå er teknisk foreldet, bør betraktes som verdifall og avskrives tilsvarende. For eksempel vil et patent på et mekanisk ur bli ansett som foreldet, men et varemerke kan ha verdi på grunn av den unike kvaliteten på klokken.

4. Konkurrenthandling

Noen konkurrenthandlinger kan gjøre det sittende produktet foreldet, i så fall krever IAS 38 at den sittende virksomheten svekker og amorterer tilhørende materiell. For eksempel er eventuelle immaterielle eiendeler relatert til produksjon eller distribusjon av gamle wolframpærer gjort verdiløse i regnskapsmessig forstand med innføringen av mer effektive former for belysning som lysdioder.

5. Vedlikeholdsutgifter

Noen immaterielle eiendeler krever en mengde utgifter, for eksempel en fornyelsesgebyr, for å holde dem i drift. Hvis vedlikeholdsutgiftene er høye nok til at en virksomhet ikke lenger har råd til å betale, må virksomheten amortisere eiendelen for resten av levetiden.

Det vanligste eksemplet på en slik immateriell er kringkastingsrettigheter. Hvis kringkastingsrettigheter lett kan fornyes, kan de rapporteres som en immateriell eiendel med ubestemt levetid.

Amortiseringsmetoder

Generelle retningslinjer

IAS 38 gir generelle retningslinjer for hvordan immaterielle eiendeler skal amortiseres:

1. Avskrivning av en eiendel skal bare starte når eiendelen tas i bruk, og ikke før, selv om den nødvendige immaterielle eiendelen er anskaffet.

2. Nivåavskrivningene bør være hensiktsmessige slik at verdien på en eiendel ikke er under eller overvurdert.

Avskrivningsmetoden som brukes skal stå i forhold til bruken av eiendelen. Hvis ingen metode er levedyktig, må eiendelen avskrives lineært.

Inntektsbasert amortisering

I tråd med retningslinjene har inntektsbasert amortisering som mål å amortisere det immaterielle i samsvar med dets bidrag til inntektene. Det fører til en variabel avskrivningsplan. Imidlertid argumenterer IAS 38 mot bruk av inntektsbaserte metoder fordi det er vanskelig å tallfeste bidraget til en immateriell til inntekt. Standarden anbefaler bruk av lineær metode i stedet for inntektsbasert avskrivning.

Ubestemte livsaktiver

Eiendeler med ubestemt levetid kan ikke avskrives på regelmessig måte som endelige livsformuer. I stedet blir det hvert år gjennomført en test for verdifall på ubestemt levetid. Hvis eiendelen blir verdifall, estimeres levetiden, og den amortiseres over resten av levetiden som en immateriell begrenset levetid.

Retningslinjemetode

Under linjemetoden amortiseres en eiendel til null eller restverdien. Mengden avskrivninger hvert år er gitt av:

Amortisering = (bokført verdi - restverdi) / brukstid

Følgende tabell illustrerer den lineære metoden:

Amortisering av immaterielle eiendeler - rettlinjemetode

Relaterte målinger

Finance er den offisielle leverandøren av Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifisering. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akkreditering er en global standard for kredittanalytikere som dekker økonomi, regnskap, kredittanalyse, kontantstrømanalyse, paktmodellering, tilbakebetaling av lån og mer. sertifiseringsprogram, designet for å forvandle alle til en finansanalytiker i verdensklasse.

For å fortsette å lære og utvikle kunnskapen din om økonomisk analyse, anbefaler vi ytterligere ressursene nedenfor:

  • Amortiseringsplan Amortiseringsplan En amortiseringsplan er en tabell som gir detaljer om periodiske innbetalinger for et amortiseringslån. Hovedstolen på et amortiseringslån betales
  • Funksjonell foreldelse Funksjonell foreldelse (Eiendom) I eiendom refererer funksjonell foreldelse til å redusere nytten av en arkitekturdesign slik at den endres slik at den passer til dagens
  • Goodwill Nedskrivning Bokføring Goodwill Nedskrivning Regnskap En Goodwill Nedskrivning oppstår når verdien av goodwill i selskapets balanse overstiger den testede regnskapsverdien av revisorene, noe som medfører en nedskrivning eller nedskrivning. I henhold til regnskapsstandarder skal goodwill balanseføres som en eiendel og vurderes årlig. Bedrifter bør vurdere om det er verdifall
  • Materielle eiendeler Materielle eiendeler Materielle eiendeler er eiendeler med fysisk form og som har verdi. Eksempler inkluderer eiendom, anlegg og utstyr. Materielle eiendeler blir sett og følt og kan ødelegges av brann, naturkatastrofe eller en ulykke. Immaterielle eiendeler mangler derimot en fysisk form og består av ting som immateriell eiendom

Siste innlegg