Netto aktivaverdi per aksje (NAVPS) - Oversikt, hvordan man beregner

Netto aktivaverdi per aksje (NAVPS) er en beregning som brukes til å vurdere verdien av en eiendomsinvestering (REIT), og det indikerer verdien av en andel i et aksjefond. Fond Et aksjefond er en samlet mengde penger fra mange investorer med det formål å investere i aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer. Verdipapirfond eies av en gruppe investorer og forvaltes av fagpersoner. Lær om de forskjellige typene fond, hvordan de fungerer, og fordelene og fordelene ved å investere i dem eller børsnoterte fond. NAVPS oppnås ved å dele netto aktivaverdi på et aksjefond med antall utestående aksjer.

Netto aktivaverdi per aksje

Eiendelene kan i dette tilfellet inkludere markedsverdien av fondets investeringer, kontanter og kontantekvivalenter Kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter er den mest likvide av alle eiendeler i balansen. Kontantekvivalenter inkluderer pengemarkedspapirer, bankmannsaksepter, påløpte inntekter og kundefordringer, mens forpliktelsene tilsvarer summen av langsiktige og kortsiktige forpliktelser, og påløpte utgifter som forsyningskostnader og lønn til ansatte.

Sammendrag

  • Netto aktivaverdi per aksje (NAVPS) er en eiendomsmåling som indikerer verdien av et aksjefond eller et børshandlet fond (ETF).
  • NAVPS oppnås ved å dele netto eiendelverdi (forvaltningskapital minus gjeld) til et fond med antall utestående aksjer.
  • Beregningen brukes av investorer til å sammenligne resultatene til et fond mot markedet eller industristandardene, for eksempel S&P 500.

Hvordan beregne netto aktivaverdi per aksje

Forvalteren av et aksjefond er pålagt å beregne netto aktivaverdi per aksje per regnskapsperiode. De må gi viktig informasjon som verdien av verdipapirfondets eiendeler og forpliktelser, samt fondets utgifter. Trinnene for beregning av NAVPS er som følger:

Trinn 1: Beregn den totale verdien av eiendelen, og generer et overskudd eller tap, avhengig av gjeldende valutakurser og markedsverdi.

Trinn 2: Beregn den totale verdien av forpliktelsene til fondet (kortsiktig og langsiktig), samt rentene og kostnadene på fondets gjeld.

Trinn 3: Finn utgiftene som er pådratt fondet og bokført avsetning i regnskapsperioden (for å fordele kostnadene til de ulike netto eiendelverdiene). Utgiftene kan omfatte revisjonskostnader, administrasjonsgebyrer, skatter og andre driftskostnader.

Trinn 4: Beregn netto aktivaverdi per aksje. Formelen for beregning av NAVPS er gitt som følger:

NAVPS Formula

Praktisk eksempel på NAVPS

XYZ Corporation er et aksjefond med fem millioner utestående aksjer og investeringer på 100 millioner dollar. Selskapets eiendeler inkluderer $ 10 millioner i kontanter, $ 1,5 millioner i fordringer og $ 500 000 i påløpte inntekter. XYZ Corporation har også $ 30 millioner i kortsiktig gjeld og $ 10 millioner i langsiktige gjeld. Det er $ 1,5 millioner påløpt i lønn til ansatte. Ved å bruke den gitte informasjonen kan vi beregne NAVPS som følger:

Trinn 1: Eiendeler = $ 100.000.000 + $ 10.000.000 + $ 1.500.000 + $ 500.000 = $ 112.000.000

Trinn 2: Forpliktelser = $ 30.000.000 + 10.000.000 + $ 1.500.000 = $ 41.500.000

Trinn 3: NAVPS = ($ 112.000.000 - $ 41.500.000) / 5.000.000 = $ 70.500.000 / 5.000.000 = $ 14.10

Netto aktivaverdi for et aksjefond endres daglig fordi verdien av eiendeler og forpliktelser endres hver dag. Antall utestående aksjer endres også kontinuerlig, ettersom investorer løser inn sine aksjer, og nye investorer kjøper nye aksjer. Det betyr at NAVPS for fondets netto eiendeler kan være $ 14,10 i dag og skifte til $ 12 eller $ 16 neste dag. Verdipapirfond og ETF-er kreves for å beregne NAV hver dag, ved slutten av store amerikanske børser.

Netto aktivaverdi per aksje kontra markedspris

Netto aktivaverdi per aksje i et aksjefond refererer til prisen som investorer kjøper og selger aksjer på en vanlig handelsdag. Det er imidlertid forskjellig fra børshandlede fond som handler som aksjer hele dagen.

ETF og lukkede fond Lukkede fond Fond lukkede fond er verdipapirfond som samler inn en fast mengde kapital fra investorer gjennom et første børsnotering og lister opp aksjene på a er påvirket av krefter av tilbud og etterspørsel, som driver aksjekursene i et fond over eller under fondets formuesverdi. Markedsprisen er prisen som investorer kan kjøpe eller selge aksjer i løpet av en aktiv handelsdag.

Netto aktivaverdi per aksje i en ETF beregnes ved utgangen av en aktiv handelsdag, og den representerer verdien av hver aksjes underliggende eiendeler. Selv om NAVPS og markedsprisen på en ETF kan være forskjellige, er avviket vanligvis relativt lite. Et slikt scenario kan forklares med ETFs innløsningsmekanisme som holder markedsverdien og NAV-verdien rimelig nær.

Betydningen av netto aktivaverdi per aksje

Netto aktivaverdi utfører lignende funksjoner som aksjekursen, da den representerer verdien av en aksje i et aksjefond eller et ETF Exchange Traded Fund (ETF). Et Exchange Traded Fund (ETF) er et populært investeringsmiddel der porteføljer kan være mer fleksibel og diversifisert over et bredt spekter av alle tilgjengelige aktivaklasser. Lær om forskjellige typer ETFer ved å lese denne guiden. . NAVPS kan brukes til å sammenligne resultatene til et aksjefond mot markeds- eller bransjestandardene.

Imidlertid hevder analytikere at evalueringen av kortsiktige endringer i NAVP-ene er mer produktiv enn å sammenligne langsiktige endringer fordi de fleste fond fordeler kapitalgevinster og fortjeneste til aksjonærene regelmessig.

På den annen side er en begrensning av NAVPS dens daglige prissvingninger på grunn av markedskreftene, samt fondets utgifter som oppstår etter hvert. NAVPS beregnes på slutten av dagen for verdipapirfond når markedet lukkes, og som et resultat kan investorer ikke bestemme den daglige verdien av aksjene sine.

Det er generelt en ulempe for aksjefond, og ETF-er foretrekkes i et slikt tilfelle (selv om NAVPS beregnes på slutten av handelsdagen for rapportering, oppdateres prisene nesten i sanntid gjennom hele handelsdagen).

Flere ressurser

Finance er den offisielle leverandøren av Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifisering. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akkreditering er en global standard for kredittanalytikere som dekker økonomi, regnskap, kredittanalyse, kontantstrømanalyse, paktmodellering, tilbakebetaling av lån og mer. sertifiseringsprogram, designet for å forvandle alle til en finansanalytiker i verdensklasse.

For å hjelpe deg med å bli en finansanalytiker i verdensklasse og fremme karrieren til ditt fulle potensiale, vil disse tilleggsressursene være svært nyttige:

  • Nåværende inntekt (eiendomsinvesteringer) Nåværende inntekt (eiendomsinvesteringer) Nåværende inntekt er en investeringsstrategi som gir investorer eksponering for konsekvente utbetalinger over gjennomsnittet. Den vanligste nåværende inntektsfokuserte
  • Open-end vs Closed-end Mutual Funds Open-end vs Closed-end Mutual Funds Mange investorer vurderer open-end vs. closed-end aksjefond som ligner på grunn av begge aksjefondene som gir dem en billig måte å samle kapital sammen og
  • Private REITs vs børsnoterte REITs Private REITs vs børsnoterte REITs Private REITs vs børsnoterte REITs. Eiendomsinvesteringer (REITs) kan klassifiseres i enten private eller offentlige, omsettes eller ikke-omsettes. REITs investerer spesifikt i eiendomssektoren, og de leier og samler inn leieinntekter på de investerte eiendommene
  • Eiendomsfinansiell analyse Eiendomsfinansiell analyse Beregning av NOI Vi begynner vår finansielle eiendomsanalyse med å beregne netto driftsinntekt (NOI). Nedenfor er noen antagelser

Siste innlegg