Bottom-up budsjettering - oversikt, budsjettopprettingsprosess, fordeler

Bottom-up budsjettering er en budsjetteringsmetode som starter på avdelingsnivå, og går opp til toppnivå. Hver avdeling i organisasjonen er pålagt å lage en liste over de tingene den trenger, prosjektene den planlegger å gjennomføre i neste regnskapsperiode Regnskapsår (FY) Et regnskapsår (FY) er en periode på 12 måneder eller 52 uker brukt av regjeringer og bedrifter for regnskapsformål for å utforme årlige økonomiske rapporter. Et regnskapsår (FY) følger ikke nødvendigvis kalenderåret. Det kan være en periode som 1. oktober 2009 - 30. september 2010. og kostnadsoverslag. Anslagene til alle avdelingene blir deretter oppsummert for å få det samlede bedriftsbudsjettet. Ledere i hver avdeling er pålagt å komme med sine innspill siden de kjenner til kostnadsoverslagene for prosjektene som skal gjennomføres.

Bottom-up budsjettering

Hvordan lage et bottom-up budsjett

Følgende er den grunnleggende prosessen som organisasjoner følger når de formulerer et bottom-up budsjett:

1. Identifiser de enkelte komponentene i virksomheten

Det første trinnet når du lager et bottom-up budsjett, er å identifisere de enkelte komponentene i virksomheten og prosjektene som organisasjonen planlegger å gjennomføre i det kommende regnskapsåret. Oppgi komponentene og prosjektene og fastslå den estimerte kostnaden som skal påløpe.

For eksempel kan en avdeling inkludere kostnader som lønn for ansatte, møbler og inventar, innkjøp og innleie av utstyr, administrative kostnader SG&A SG&A inkluderer alle ikke-produksjonskostnader som selskapet har pådratt i en gitt periode. Dette inkluderer utgifter som husleie, reklame, markedsføring, regnskap, søksmål, reiser, måltider, lederlønn, bonuser og mer. Noen ganger kan det også omfatte avskrivningskostnader, konferanseavgifter osv. Hvis organisasjonen bruker individuelle prosjekter for å få budsjettestimater, må den først skaffe seg en liste over alle prosjekter som skal gjennomføres i det kommende året, og deretter komme med kostnadsoverslag for hvert prosjekt.

2. Få en sum av kostnadsfremskrivninger for hver avdeling

Etter at avdelingene er ferdig med å utarbeide en liste over planlagte prosjekter og utgifter, bør kostnadene legges sammen for å få totalbudsjettet for avdelingen. For eksempel er kostnadsoverslagene for personalavdelingen Human Resource Management Human Resource Management (HRM) en samlebetegnelse for alle de formelle systemene som er opprettet for å hjelpe til med å administrere ansatte og andre interessenter innen en kan omfatte $ 10 000 for rekruttering av personell, $ 20 000 for ansatt lønn og $ 6000 for administrasjonskostnader, og bringer avdelingens totale budsjett til $ 36.000. Avdelingslederne for andre avdelinger bør komme med totalene for deres respektive avdelinger.

3. Oppsummer budsjettene til alle avdelingene

Etter å ha fått budsjettene til alle avdelingene eller identifiserte prosjekter, bør budsjettene summeres for å få det samlede budsjettet for organisasjonen. Totalene skal hentes fra avdelingsledere eller prosjektleder utnevnt av organisasjonens ledelse.

4. Send inn for godkjenning

Den siste fasen av den nedre opp-budsjetteringsprosessen er å sende budsjettanslagene til ledelsen for godkjenning. Ved gjennomgang av budsjettet er ledelsen interessert i å vite om budsjettene stemmer overens med de målene og målene som selskapet ønsker å oppnå i neste regnskapsperiode.

Hvis man er fornøyd med budsjettet, vil ledelsen godkjenne budsjettoverslagene og sende det til økonomiavdelingen for å foreta tildelinger til individuelle avdelinger. Imidlertid, hvis selskapets ledelse ikke er fornøyd med budsjettestimatene, kan de be avdelingslederne om å gjøre nødvendige endringer før budsjettet igjen legges fram til godkjenning.

Fordeler med bottom-up budsjettering

Følgende er noen av fordelene som organisasjoner får når de bruker bottom-up budsjettering:

1. Bedre nøyaktighet

Bottom-up budsjettering beregner budsjettestimater fra det laveste nivået, noe som bidrar til å øke nøyaktigheten og ansvarligheten til budsjettet. Prosessen involverer alle individene i hver avdeling. Anslagene som gis vil være så nær virkeligheten som mulig, siden de ansatte er bedre i stand til å forstå kostnadene, ressursene, utgiftene og kravene til deres respektive avdelinger. Når estimatene for alle avdelingene legges sammen for å få det samlede budsjettet, bør toppledelsen vite hva de kan forvente seg i det kommende året.

2. Ansattes motivasjon

Når ansatte er involvert i budsjettprosessen, blir de motivert til å jobbe hardt for å nå organisasjonens mål. De ansatte i hver avdeling i organisasjonen er involvert i utformingen av budsjettestimatene, noe som gir dem en følelse av eierskap i budsjettprosessen.

Bottom-Up vs. Top-down Budsjettering

Top-down budsjettering Top-down budsjettering Top-down budsjettering refererer til en budsjetteringsmetode der toppledelsen utarbeider et høyt budsjett for selskapet. Selskapets toppledelse utarbeider budsjettet basert på målene og viderefører det til avdelingsledere for implementering. og bottom-up budsjettering er de to mest populære typene budsjetter i bedriftsbudsjettering. Top-down budsjettering starter med at toppledelsen lager et budsjett for hele organisasjonen og tildeler budsjetter til avdelingene.

Avdelingene kreves da å lage sine egne budsjettestimater som er begrenset til beløpene som er tildelt av toppledelsen. Selv om topp-ned-budsjetteringsprosessen tar kortere tid, kan noen avdelinger slite med å passe inn i beløpene som ledelsen tildeler, siden ledelsen kanskje ikke er klar over alle de tilknyttede kostnadene en avdeling kan pådra seg.

Bottom-up budsjettering gir avdelingslederne mer makt i å bidra til organisasjonsbudsjettet. Budsjettestimatene på avdelingsnivå er oppsummert for å få det samlede organisasjonsbudsjettet som sendes til toppledelsen for godkjenning.

Bunn-opp-budsjetteringsprosessen tillater ansatte å eie prosessen siden de er kjent med utgiftene på avdelingsnivå. De vil også bli motivert til å jobbe hardt siden de føler at deres innspill i organisasjonen verdsettes av ledelsen. På baksiden kan avdelingene produsere budsjetter som er utenfor målet og ikke er i tråd med selskapets mål. Budsjettet kan trenge å endres for å gjenspeile selskapets mål og fjerne unødvendige utgifter.

Flere ressurser

Finance er den offisielle leverandøren av Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å forvandle alle til en verdensklasse finansanalytiker.

For å fortsette å lære og utvikle kunnskapen din om økonomisk analyse, anbefaler vi på det sterkeste de ekstra finansressursene nedenfor:

  • Ansattes moral Ansattes moral Ansattes moral defineres som den generelle tilfredshet, utsikter og følelser av velvære som en ansatt har på arbeidsplassen. Det refererer med andre ord til hvordan fornøyde ansatte føler om sitt arbeidsmiljø. Arbeidstakermoral er viktig for mange virksomheter på grunn av dens direkte innvirkning på
  • Imposed Budgeting Imposed Budgeting Imposed budgeting, også kjent som top-down budsjettering, er prosessen der toppledelsen i et selskap utarbeider et budsjett og deretter pålegger det ledere på lavere nivå for implementering. Det starter på toppen, der budsjettet utarbeides av toppledelsen
  • Forhandlet budsjettering Forhandlet budsjettering Forhandlet budsjettering er en budsjetteringsprosess som kombinerer både top-down budsjettering og bottom-up budsjettering. Den forhandlede budsjetteringsprosessen pålegger ikke budsjettforberedelsesprosessen på et enkelt nivå, men tillater heller delt ansvar mellom overordnede og underordnede.
  • Budsjettyper Budsjetttyper Det er fire vanlige typer budsjetteringsmetoder som bedrifter bruker: (1) inkrementell, (2) aktivitetsbasert, (3) verdiproposisjon og (4) nullbasert. De

Siste innlegg