Bedriftsvedtekter - Oversikt, komponenter og endringer

Selskapsvedtekter er reglene som styrer hvordan et selskap drives, og en av de første tingene som skal opprettes av styret Styret Et styre er egentlig et panel av mennesker som velges for å representere aksjonærene. Hvert offentlig selskap er lovpålagt å installere et styre; ideelle organisasjoner og mange private selskaper - selv om det ikke er nødvendig - oppretter også et styre. på det tidspunktet et selskap ble startet. Slike vedtekter opprettes vanligvis etter at vedtektene vedtekter er et sett med formelle dokumenter som bekrefter eksistensen av et selskap i USA og Canada. For at en bedrift skal sendes inn, er det mange som ofte blir forvirret mellom de to.De er i hovedsak skrevet som et enkelt dokument som inneholder standardene som selskapet bør følge, samt operasjonene det vil utføre gjennom hele dets eksistens.

Selskapsvedtekter

Selskapets vedtekter spesifiserer blant annet styrets plikter og ansvar, prosedyrene som må følges når et møte holdes eller når et spørsmål krever handling, og virkemidlene for å endre eksisterende vedtekter om nødvendig.

Selskapsvedtekter vs. vedtekter

Vedtektene er nødvendige for at en organisasjon Typer organisasjoner Denne artikkelen om de forskjellige organisasjonstyper utforsker de ulike kategoriene organisasjonsstrukturer kan falle inn i. Organisasjonsstrukturer som skal opprettes lovlig og inkluderes blant de uavhengige forretningsenhetene i en gitt stat. Inneholder den mest grunnleggende informasjonen om selskapet og skisserer hva det handler om, blir vedtektene utarbeidet og deretter arkivert til det statlige byrået som har ansvaret for virksomhetsregistrering.

Vedtektene trenger derimot ikke å bli innlevert til det statlige byrået. De brukes i selskapet som en veiledning for effektiv drift. Utarbeidelse av vedtektene blir ofte ansett som styrets første handling som en forretningsenhet. Selskapsvedtekter er mer detaljerte, sammenlignet med vedtektene.

Komponenter i selskapets vedtekter

Selskapsvedtektene må inneholde følgende deler:

1. Styret

Vedtektene bør inneholde informasjon om styret, da det er organisasjonens styrende organ, inkludert dets plikter og fullmakter. Informasjonen spesifiserer ting som antall år et medlem kan være i styret og antall medlemmer som trengs for å danne et beslutningsdyktig antall. Vedtektene definerer også fremgangsmåten som skal følges når man bytter ut et medlem eller en konsernsjef CEO. En administrerende direktør, en forkortelse for administrerende direktør, er den høyest rangerte personen i et selskap eller en organisasjon. Konsernsjefen er ansvarlig for den generelle suksessen til en organisasjon og for å ta ledelsesbeslutninger på toppnivå. Les en stillingsbeskrivelse.

2. Redegjørelse for selskapets formål

Uttalelsen om selskapets formål er nyttig, spesielt for styret, fordi den setter veien som selskapet skal gå. Den identifiserer hvorfor selskapet ble dannet i utgangspunktet. Med en slik uttalelse, bør ikke endring i ledelse påvirke selskapets virksomhet fordi målene allerede er identifisert. Det kan også være nyttig å tiltrekke seg investorer fordi de lett vil forstå hva selskapet handler om bare ved å se på vedtektene.

3. Ledelsesstruktur

Endring i ledelse er uunngåelig i alle organisasjoner, men ledelsesstrukturen er allerede definert i vedtektene. De tydeliggjør også fremgangsmåten for å fylle en høyere ledig stilling på en måte som ikke vil forstyrre selskapets ledelse.

4. Informasjon om selskapet

En av de mest grunnleggende delene av vedtektene er identifiserende informasjon om selskapet. Dette inkluderer slike ting som registrert navn og adresse, og om det er et privat eller et offentlig selskap.

5. Aksjonær- og styremøter

Vedtektene skal angi når aksjonærmøter holdes og hvordan hver aksjonær skal varsles om disse møtene. Det skal også angis hvor ofte og hvor styremøter skal holdes.

6. Innkall til andre møter

Vedtektene setter reglene for hvordan møter kalles og planlegges, samt hvordan de skal gjennomføres. Dette gir styret en måte å holde seg oppdatert på selskapets status og å ta opp spørsmål som berører organisasjonen.

7. Kontrakts- og lånegodkjenninger

Selskapet bør også få på plass et sett med regler for godkjenning av kontrakter og lån og andre prosesser som selskapet kan delta i.

Endring av selskapets vedtekter

En av bestemmelsene i selskapets vedtekter er å gjøre endringer i vedtektene når det anses nødvendig. Prosessen kan starte med at et medlem av styret tar opp spørsmålet om å endre vedtektene.

Hvor lang tid endringene kan tre i kraft, avhenger i stor grad av styret, og det kan ta mer enn to møter å fullføre. Av hensyn til lovligheten, bør endringene først godkjennes og dokumenteres før de blir vedtatt.

Siste tanker

Vedtektene gjør det enkelt for styret å fungere, for ansatte å utføre sitt arbeid og for investorer å forstå virksomheten. Å ha et sett med vedtekter kan spare tid og bidra til å gjøre selskapet til en mer pålitelig organisasjon.

Relaterte målinger

Takk for at du leser Finansguiden til selskapets vedtekter. Finance tilbyr Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil følgende finansressurser være nyttige:

  • Bedriftsstruktur Bedriftsstruktur Bedriftsstruktur refererer til organisering av forskjellige avdelinger eller forretningsenheter i et selskap. Avhengig av selskapets mål og bransjen
  • Irrevocable Proxy Irrevocable Proxy En ugjenkallelig fullmektig er en håndhevbar fullmakt gitt av eieren til en annen part til å utøve sin stemmerett uavhengig, uten å kreve hans samtykke hver gang. Vanligvis er de fleste fullmakter tilbakekallende, men noen avtaler kan inneholde spesifikke klausuler som krever at fullmakten er ugjenkallelig i en spesifisert periode.
  • Foretrukne aksjer Foretrukne aksjer Foretrukne aksjer (preferanseaksjer, preferanseaksjer) er aksjeklassen i et selskap som har et prioritetskrav på selskapets eiendeler fremfor ordinære aksjer. Aksjene er eldre enn vanlig aksje, men er mer junior i forhold til gjeld, for eksempel obligasjoner.
  • Forskjøvet styre Forskjøvet styre Et forskjøvet styre, også kjent som et klassifisert styre, refererer til et styre som består av forskjellige styremedlemmer. I et forskjøvet brett av

Siste innlegg