Netto aktivaverdi - definisjon, formel og hvordan man tolker

Netto aktivaverdi (NAV) er definert som verdien av fondets eiendeler Finansielle eiendeler Finansielle eiendeler refererer til eiendeler som kommer fra kontraktsmessige avtaler om fremtidige kontantstrømmer eller fra å eie egenkapitalinstrumenter fra en annen enhet. En nøkkel minus verdien av forpliktelsene. Begrepet “netto aktivaverdi” brukes ofte i forhold til verdipapirfond. Fond Et aksjefond er en mengde penger som samles inn fra mange investorer for å investere i aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer. Verdipapirfond eies av en gruppe investorer og forvaltes av fagpersoner. Lær om de forskjellige typene fond, hvordan de fungerer, og fordelene og fordelene ved å investere i dem, og brukes til å bestemme verdien på eiendelene som holdes. I følge SEC kreves det at verdipapirfond og investeringsforeninger (UITs) beregner NAV minst en gang hver virkedag.

Netto aktivaverdi

Formel for netto aktivaverdi

NAV-formelen er som følger:

Netto aktivaverdi - formel

Hvor:

 • Verdien av eiendeler er verdien av alle verdipapirene Offentlige verdipapirer Offentlige verdipapirer, eller omsettelige verdipapirer, er investeringer som er åpent eller lett å handle i et marked. Verdipapirene er enten egenkapital eller gjeldsbaserte. i porteføljen
 • Gjeldsverdi er verdien av alle forpliktelser og fondskostnader (for eksempel lønn til ansatte, administrasjonskostnader, driftskostnader SG&A SG&A inkluderer alle ikke-produksjonskostnader som selskapet har pådratt seg i en gitt periode. Dette inkluderer utgifter som leie, reklame, markedsføring , regnskap, søksmål, reiser, måltider, lønn til ledelsen, bonuser og mer. Noen ganger kan det også omfatte avskrivningskostnader, revisjonsgebyrer osv.)

NAV er vanligvis representert per aksje. I et slikt tilfelle vil formelen være:

Netto aktivaverdi - formel per aksje

Eksempel

Et verdipapirforetak forvalter et aksjefond og ønsker å beregne netto aktivaverdi for en enkelt aksje. Verdipapirforetaket får følgende informasjon om fondet:

 • Verdien av verdipapirer i porteføljen: $ 75 millioner (basert på sluttkursene på slutten av dagen)
 • Kontanter og kontantekvivalenter på $ 15 millioner
 • Opptjente inntekter for dagen på $ 24 millioner
 • Kortsiktig gjeld på 1 million dollar
 • Langsiktig gjeld på $ 12 millioner
 • Opptjente utgifter for dagen på $ 5.000
 • 20 millioner aksjer utestående

Tolke netto aktivaverdi

Netto aktivaverdi representerer et fonds markedsverdi. Når den uttrykkes til en verdi per aksje, representerer den et fonds markedsverdi per enhet. Verdien per aksje er prisen som investorer kan kjøpe eller selge fondsenheter til.

Når verdien av verdipapirene i fondet øker, øker eiendelens verdi. Omvendt når verdien av verdipapirene i fondet går ned, går NAV ned:

 • Hvis verdien av verdipapirene i fondet øker, øker fondets NAV.
 • Hvis verdien av verdipapirene i fondet synker, reduseres fondets NAV.

Netto aktivaverdi i beslutningsprosesser

Følgende er netto aktivaverdier for et antall TD-fond per 7. september 2018:

 • TD Dividend Income Fund - I: $ 39,78
 • TD Balanced Growth Fund - I: $ 29,07
 • TD Diversified Monthly Income Fund - I: $ 26,17
 • TD månedlig inntektsfond - I: $ 21,96

Ved å se på eiendelverdien til forskjellige fond, hvilken innsikt er du i stand til å få? Kort sagt - ingen. Å se på hvert fonds NAV og sammenligne det med andre gir ikke noe innblikk i hvilket fond som presterte bedre. I likhet med aksjekurser indikerer ikke en høy aksjekurs en “bedre” aksje.

Når det gjelder å bestemme hvilket fond som er bedre, er det viktig å se på resultathistorikken til hvert fond, verdipapirene i hvert fond, fondets forvalteres levetid og hvordan fondet presterer i forhold til en referanseindeks (for eksempel S&P 500 indeks).

Hvis fondets netto aktivaverdi gikk fra $ 10 til $ 20 sammenlignet med et annet fond hvis NAV gikk fra $ 10 til $ 15, er det klart å se at fondet som markerte en 100% gevinst i sin NAV, klarer seg bedre.

Viktige takeaways

 • Netto aktivaverdi er verdien av fondets eiendeler minus eventuelle forpliktelser og utgifter.
 • NAV (per aksje) representerer prisen som investorer kan kjøpe eller selge andeler i fondet.
 • Når verdien av verdipapirene i fondet øker, øker NAV.
 • Når verdien av verdipapirene i fondet synker, reduseres NAV.
 • NAV-nummeret alene gir ingen innsikt i hvor "godt" eller "dårlig" fondet er.
 • NAV i et fond bør sees på over en tidsramme for å vurdere fondets ytelse.

Flere ressurser

Finance er den offisielle leverandøren av Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å forvandle alle til en verdensklasse finansanalytiker.

For å fortsette å lære og utvikle kunnskapen din om økonomisk analyse, anbefaler vi på det sterkeste de ekstra finansressursene nedenfor:

 • Kapitalforvaltning Kapitalforvaltning Kapitalforvaltning er prosessen med å utvikle, drive, vedlikeholde og selge eiendeler på en kostnadseffektiv måte. Begrepet brukes ofte i finans, og brukes i referanser til enkeltpersoner eller bedrifter som forvalter eiendeler på vegne av enkeltpersoner eller andre enheter.
 • Rentepapirer Rentepapirer Rentepapirer er en type gjeldsinstrument som gir avkastning i form av regelmessige, eller faste, rentebetalinger og tilbakebetalinger av
 • Porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Porteføljeforvaltere administrerer investeringsporteføljer ved hjelp av en seks-trinns porteføljestyringsprosess. Lær nøyaktig hva en porteføljeforvalter gjør i denne guiden. Porteføljeforvaltere er fagpersoner som forvalter investeringsporteføljer, med mål om å oppnå sine kunders investeringsmål.
 • Securities and Exchange Commission (SEC) Securities and Exchange Commission (SEC) US Securities and Exchange Commission, eller SEC, er et uavhengig byrå for den amerikanske føderale regjeringen som er ansvarlig for å implementere føderale verdipapirlover og foreslå verdipapirregler. Det har også ansvaret for å opprettholde verdipapirindustrien og aksje- og opsjonsbørser

Siste innlegg