Marginal Cost Formula - Definisjon, eksempler, Calculate Marginal Cost

Marginal kostnad representerer de økte kostnadene som påløper når man produserer flere enheter av en vare eller tjeneste. Det beregnes ved å ta den totale endringen i kostnaden for å produsere flere varer og dele den med endringen i antall produserte varer. De vanlige variable kostnadene Variable Costs Variable cost er utgifter som varierer i forhold til volumet av varer eller tjenester en bedrift produserer. Med andre ord er det kostnader som varierer inkludert i beregningen, er arbeidskraft og materialer, pluss de estimerte økningene i faste kostnader (hvis noen), som administrasjons-, overhead- og salgskostnader. Den marginale kostnadsformelen kan brukes i finansiell modellering Hva er finansiell modellering Finansiell modellering utføres i Excel for å forutsi et selskaps økonomiske resultater. Oversikt over hva som er økonomisk modellering, hvordan &hvorfor bygge en modell. for å optimalisere genereringen av kontantstrøm Kontantstrøm Kontantstrøm (CF) er økningen eller reduksjonen i mengden penger en bedrift, institusjon eller person har. I økonomi brukes begrepet for å beskrive mengden kontanter (valuta) som genereres eller forbrukes i en gitt tidsperiode. Det er mange typer CF.

Nedenfor deler vi opp de ulike komponentene i marginalkostformelen.

Marginal Cost Formula på et diagram

Bilde: Finance's Budgeting & Forecasting Course.

Hva er formelen for marginalkostnader?

Marginal Cost Formula er:

Marginalkostnad = (Endring i kostnader) / (Endring i mengde)

1. Hva er "Kostnadsendring"?

På hvert produksjonsnivå og i løpet av hver tidsperiode kan produksjonskostnadene øke eller redusere, spesielt når behovet oppstår for å produsere mer eller mindre volum av produksjonen. Hvis produksjon av ekstra enheter krever ansettelse av en eller to ekstra arbeidstakere og øker innkjøpskostnadene for råvarer, vil en endring i de totale produksjonskostnadene Økonomi for produksjonsproduksjon referere til antall enheter et firma produserer over en gitt tidsperiode. Fra et mikroøkonomisk synspunkt vil et firma som opererer effektivt resultere. For å bestemme endringen i kostnader, trekker du bare produksjonskostnadene som ble påløpt i løpet av den første produksjonen fra produksjonskostnadene i neste batch når produksjonen har økt.

2. Hva er "Endring i mengde"?

Det er uunngåelig at produksjonsvolumet vil øke eller redusere med varierende produksjonsnivå. Mengdene som er involvert er vanligvis betydelig nok til å evaluere endringer i kostnadene. En økning eller reduksjon i volumet av produserte varer oversettes til kostnader for produserte varer (COGM) Cost of Manufactured Goods (COGM) Cost of Manufactured Goods, også kjent som COGM, er et begrep som brukes i ledelsesregnskap som refererer til en tidsplan eller uttalelse som viser de totale produksjonskostnadene for et selskap i løpet av en bestemt tidsperiode. . For å bestemme endringene i mengde trekkes antall varer laget i den første produksjonskjøringen fra volumet av produksjonen som ble produsert i den følgende produksjonskjøringen.

Last ned Marginal Cost Calculator

Hvordan beregner du marginalkostnadene Marginalkostnadene Marginalkostnadene for produksjon er kostnaden for å levere en ekstra enhet av et produkt eller en tjeneste. Det er et grunnleggende prinsipp som brukes til å utlede økonomisk optimale beslutninger og et viktig aspekt av ledelsesregnskap og økonomisk analyse. Det kan beregnes som? Last ned Finance gratis Marginal Cost Calculator Marginal Cost Calculator Denne marginalkostkalkulatoren lar deg beregne merkostnaden for å produsere flere enheter ved hjelp av formelen: Marginalkostnad = Endring i kostnader / Endring i mengde Marginalkostnad representerer de økte kostnadene som påløper når du produserer ekstra enheter av en vare eller tjeneste. Det beregnes ved å ta total cha. Hvis du vil beregne merkostnaden for å produsere flere enheter,Bare skriv inn tallene i vår Excel-baserte kalkulator, så får du umiddelbart svaret.

Begynn med å angi startantallet av produserte enheter og den totale kostnaden, og skriv deretter inn det fremtidige antall produserte enheter og deres totale kostnad. Resultatet av ligningen er marginalkostnaden. Nedenfor er et skjermbilde av kalkulatoren.

marginalkostnadskalkulator

Last ned gratis malen

Skriv inn navn og e-post i skjemaet nedenfor og last ned gratis malen nå!

Et eksempel på marginalkostformelen

Johnson Tyres, et offentlig selskap, produserer konsekvent 10 000 enheter med lastebildekk hvert år, med produksjonskostnader på 5 millioner dollar. Et år finner imidlertid markedets etterspørsel etter dekk betydelig høyere, og krever ytterligere produksjon av enheter, noe som ber ledelsen om å kjøpe mer råvarer og reservedeler, samt å ansette mer arbeidskraft. Denne etterspørselen resulterer i totale produksjonskostnader på $ 7,5 millioner for å produsere 15.000 enheter det året. Som finansanalytiker Finansanalytikerrolle bestemmer du at marginalkostnaden for hver ekstra produserte enhet er $ 500 ($ 2 500 000/5 000).

Hvor viktig er marginalkostnader i forretningsdrift?

Når du utfører økonomisk analyse Typer av finansiell analyse Finansiell analyse innebærer å bruke økonomiske data for å vurdere selskapets resultater og komme med anbefalinger om hvordan det kan forbedres fremover. Finansanalytikere utfører primært sitt arbeid i Excel, ved hjelp av et regneark for å analysere historiske data og lage anslag. Typer av finansiell analyse, det er viktig for ledelsen å evaluere prisen på hver vare eller tjeneste som tilbys til forbrukerne, og marginal kostnadsanalyse er en faktor å vurdere.

Hvis salgsprisen for et produkt er større enn marginalkostnaden, vil inntektene fortsatt være større enn merkostnaden - en gyldig grunn til å fortsette produksjonen. Hvis prislappen imidlertid er mindre enn marginalkostnaden, vil det påløpe tap og derfor bør ikke ytterligere produksjon forfølges - eller kanskje prisene bør økes. Dette er en viktig analyse å vurdere for forretningsdriften.

Lær mer i Finance's Financial Analysis Courses.

Hvilke jobber bruker marginalkostnadsformelen?

Fagpersoner som jobber i et bredt spekter av bedriftsfinansiering Bedriftsøkonomi Oversikt Bedriftsfinansiering handler om kapitalstrukturen til et selskap, inkludert finansiering og handlinger som ledelsen tar for å øke verdien av roller, beregner den inkrementelle produksjonskostnaden som en del av rutinemessig økonomisk analyse . Regnskapsførere som jobber i verdivurderingsgruppen Verdivurderinger Analyst Karriereprofil En verdivurderingsanalytiker tilbyr verdsettelsestjenester for offentlige og private selskaper. De fokuserer vanligvis på identifisering og verdsettelse av immaterielle eiendeler, og mer spesifikt med nedskrivning av goodwill og kjøpsprisallokering (PPA). En karriere som analytiker i verdsettelsesteamet kan kreve betydelig økonomisk modellering og analyse. kan utføre denne øvelsesberegningen for en klient,mens analytikere i investment banking Investment Banking Career Path Investment bank karriereveiledning - planlegg din IB karrierevei. Lær om lønn til investeringsbank, hvordan bli ansatt og hva du skal gjøre etter en karriere i IB. Investeringsbankdivisjonen (IBD) hjelper myndigheter, selskaper og institusjoner med å skaffe kapital og fullføre fusjoner og oppkjøp (M&A). kan inkludere det som en del av produksjonen i sin økonomiske modell Typer av finansielle modeller De vanligste typene av økonomiske modeller inkluderer: 3 uttalelsesmodell, DCF-modell, M & A-modell, LBO-modell, budsjettmodell. Oppdag de 10 beste typene.og institusjoner skaffer kapital og fullfører fusjoner og oppkjøp (M&A). kan inkludere det som en del av produksjonen i deres økonomiske modell Typer av finansielle modeller De vanligste typene av økonomiske modeller inkluderer: 3-uttalelsesmodell, DCF-modell, M & A-modell, LBO-modell, budsjettmodell. Oppdag de 10 beste typene.og institusjoner skaffer kapital og fullfører fusjoner og oppkjøp (M&A). kan inkludere det som en del av produksjonen i sin økonomiske modell Typer av finansielle modeller De vanligste typene av økonomiske modeller inkluderer: 3 uttalelsesmodell, DCF-modell, M & A-modell, LBO-modell, budsjettmodell. Oppdag de 10 beste typene.

Utforsk Finance's Career Map for å lære mer!

Video Forklaring av marginalkostnader

Nedenfor er en kort videoopplæring som forklarer hva marginalkostnadene er, formelen for å beregne den og hvorfor det er viktig i økonomisk analyse.

Video: Finansens økonomiske analysekurs.

Stordriftsfordeler (eller ikke)

Bedrifter kan oppleve lavere kostnader for å produsere flere varer hvis de har det som kalles stordriftsfordeler. Stordriftsfordeler. Stordriftsfordeler refererer til kostnadsfordelen som et firma opplever når det øker produksjonsnivået. Fordelen oppstår på grunn av det omvendte forholdet. mellom fast kostnad per enhet og produsert mengde. Jo større mengde produksjon som produseres, desto lavere er fast kostnad per enhet. Typer, eksempler, guide. For en bedrift med stordriftsfordeler blir det billigere å produsere hver ekstra enhet, og selskapet oppmuntres til å nå det punktet hvor marginale inntekter Marginalinntekter Marginalinntekter er inntektene som oppnås ved salg av en ekstra enhet. Det er inntektene et selskap kan generere for hver ekstra solgte enhet; det er en marginal kostnad knyttet til den,som må redegjøres for. tilsvarer marginalkostnad Marginalkostnad Marginalkostnadene for produksjon er kostnaden for å levere en ekstra enhet av et produkt eller en tjeneste. Det er et grunnleggende prinsipp som brukes til å utlede økonomisk optimale beslutninger og et viktig aspekt av ledelsesregnskap og økonomisk analyse. Det kan beregnes som. Et eksempel kan være en produksjonsfabrikk som har mye plasskapasitet og blir mer effektiv etter hvert som mer volum produseres. I tillegg er virksomheten i stand til å forhandle om lavere materialkostnader med leverandører i høyere volum, noe som gjør at variable kostnader blir lavere over tid.Det er et grunnleggende prinsipp som brukes til å utlede økonomisk optimale beslutninger og et viktig aspekt av ledelsesregnskap og økonomisk analyse. Det kan beregnes som. Et eksempel kan være en produksjonsfabrikk som har mye plasskapasitet og blir mer effektiv etter hvert som mer volum produseres. I tillegg er virksomheten i stand til å forhandle om lavere materialkostnader med leverandører på høyere volum, noe som gjør at variable kostnader blir lavere over tid.Det er et grunnleggende prinsipp som brukes til å utlede økonomisk optimale beslutninger og et viktig aspekt av ledelsesregnskap og økonomisk analyse. Det kan beregnes som. Et eksempel kan være en produksjonsfabrikk som har mye plasskapasitet og blir mer effektiv etter hvert som mer volum produseres. I tillegg er virksomheten i stand til å forhandle om lavere materialkostnader med leverandører på høyere volum, noe som gjør at variable kostnader blir lavere over tid.

For noen virksomheter stiger kostnadene per enhet faktisk ettersom flere varer eller tjenester produseres. Disse selskapene sies å ha diseconomies of scale Diseconomies of Scale Diseconomies of scale er når produksjonsproduksjonen øker med økende marginale kostnader, noe som resulterer i redusert lønnsomhet. I stedet for at produksjonskostnadene synker etter hvert som flere enheter produseres (som er tilfelle med normale stordriftsfordeler), skjer det motsatte, og kostnadene blir høyere. Se for deg et selskap som har nådd sin maksimale grense for produksjonsvolum. Hvis den ønsker å produsere flere enheter, vil marginalkostnadene være veldig høye da store investeringer vil være nødvendige for å utvide fabrikkens kapasitet eller leie plass fra en annen fabrikk til en høy pris.

Hvor kan du lære mer om marginalkostnader?

Vi håper dette har vært en nyttig guide til den marginale kostnadsformelen og hvordan man beregner den inkrementelle kostnaden for å produsere flere varer. For mer læring tilbyr Finance et bredt spekter av kurs om økonomisk analyse, samt regnskap og økonomisk modellering, som inkluderer eksempler på den marginale kostnadsligningen i aksjon.

Mer læring: Bla gjennom mange av våre GRATIS økonomikurs.

Tilleggsressurser:

  • Driftsmargin Driftsmargin Driftsmargin er lik driftsinntekt delt på omsetning. Det er en lønnsomhetsgrad som måler inntektene etter å ha dekket drifts- og ikke-driftskostnader for en virksomhet. Også referert til som avkastning på salg
  • EBITDA-margin EBITDA Margin EBITDA-margin = EBITDA / Inntekt. Det er en lønnsomhetsgrad som måler inntjeningen et selskap genererer før skatt, renter, avskrivninger og amortiseringer. Denne guiden har eksempler og en mal som kan lastes ned
  • Fortjenestemargin Netto fortjenestemargin Netto fortjenestemargin (også kjent som "Profit Margin" eller "Net Profit Margin Ratio") er en finansiell andel som brukes til å beregne prosentandelen av overskudd et selskap produserer av den totale inntekten. Den måler mengden nettoresultat et selskap oppnår per dollar av inntekter.
  • Bidragsmargin Bidragsmarginforhold Bidragsmarginforholdet er et selskaps inntekt minus variable kostnader, delt på omsetningen. Forholdet kan brukes til breakeven analyse og det + Det representerer den marginale fordelen med å produsere en enhet til.

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found