Revisjonsmodell - Oversikt, risikotyper, revisjonsforsikring

En revisjonsrisikomodell er et konseptuelt verktøy som brukes av revisorer for å kvantifisere revisjonsstrategiens påstandsnivå. Verktøyet kommer med en omfattende praktisk anvendelse og hjelper til med å bestemme hvilke typer bevis og hvor mye som må akkumuleres for hver relevant påstand.

Revisjonsrisikomodell

Revisjonsrisikomodellen indikerer hvilken type bevis som må samles inn for hver transaksjonsklasse, opplysninger og kontosaldoer. Den brukes best i planleggingsfasen og har bare liten verdi når det gjelder å evaluere revisjonsytelse.

Sammendrag

  • En revisjonsrisikomodell er et konseptuelt verktøy som brukes av revisorer for å kvantifisere revisjonsstrategiens påstandsnivå.
  • Revisjonsrisikomodellen brukes best i planleggingsfasen og har bare liten verdi når det gjelder å evaluere revisjonsytelse.
  • Risikoer som vurderes i hver syklus er (1) iboende risiko, (2) kontrollrisiko, (3) akseptabel revisjonsrisiko og (4) deteksjonsrisiko.

Hvilke risikoer vurderes i hver syklus?

1. Iboende risiko

Iboende risiko er revisors vurdering av følsomheten for vesentlig feilinformasjon om en påstand om en transaksjonsklasse, en kontosaldo eller en vedlagt informasjon, sitert individuelt eller en aggregering. Vurderingen utføres før vurderingen av relevante interne kontroller er på plass. Iboende risiko er egentlig den opplevde systematiske risikoen Systematisk risiko Systematisk risiko er den delen av den totale risikoen som er forårsaket av faktorer utenfor kontrollen til et bestemt selskap eller individ. Systematisk risiko skyldes faktorer som er utenfor organisasjonen. Alle investeringer eller verdipapirer er underlagt systematisk risiko, og det er derfor en ikke-diversifiserbar risiko. av vesentlig feilinformasjon basert på firmaets struktur, bransje eller marked det deltar i.

En høyere iboende risiko indikerer at transaksjonsklassen, balansen eller vedlagte informasjon risikerer å bli vesentlig feilinformasjon. Lavere iboende risiko innebærer at det sannsynligvis ikke er vesentlig feilinformasjon i kontoen.

Iboende risiko er basert på faktorer som i siste instans påvirker mange kontoer eller er særegne for en bestemt påstand. For eksempel kan den iboende risikoen potensielt være høyere for verdsettelsespåstanden knyttet til kontoer eller GAAP GAAP GAAP, eller generelt aksepterte regnskapsprinsipper, er et vanlig anerkjent sett med regler og prosedyrer designet for å styre regnskapsføring og finansiell rapportering. GAAP er et omfattende sett med regnskapspraksis som ble utviklet i fellesskap av Financial Accounting Standards Board (FASB) og estimatene som innebærer best vurdering.

2. Kontrollrisiko

Kontrollrisiko er revisors vurdering av hvor sannsynlig en vesentlig feilinformasjon kan oppstå i en påstand om en transaksjonsklasse, kontosaldo eller vedlagt informasjon, og kan ikke identifiseres eller forhindres på en tidssensitiv måte av klientens eksisterende interne kontroller.

Generelt vil en revisor utføre en kontrollrisikovurdering av regnskapsnivået for risiko og påstanden om risiko. Derfor vil revisor ha en sterk forståelse av organisasjonens interne kontroller for å utføre en slik vurdering.

Det sies at klienten pådrar seg en høy kontrollrisiko for kontrollene hvis en bestemt påstand ikke fungerer effektivt, eller hvis revisor mener at testing av den interne kontrollen vil være en ineffektiv bruk av revisjonsressurser.

For eksempel kan kontrollrisikoen være høyere for en verdsettelsespåstand for kontoer som er beregnet på en kompleks måte eller involverer regnskapsførerens beste skjønn, hvis klientens interne kontroller mangler en uavhengig gjennomgang og verifisering av regnskapsberegningene.

3. Akseptabel revisjonsrisiko

Akseptabel revisjonsrisiko er revisors vilje til å avgi en ukvalifisert uttalelse om regnskapet som kan ha vesentlig feilinformasjon. Ukvalifiserte revisjonsuttalelser Revisors synspunkter I den uavhengige revisjonsberetningen kan en revisor avgi en av fem forskjellige uttalelser: Ren (ukvalifisert) mening; Kvalifisert mening på grunn av GAAP-avgang; Kvalifisert mening på grunn av omfangsbegrensning; Uenig mening på grunn av GAAP-avgang; og ansvarsfraskrivelse på grunn av begrensning av omfanget. oppgi at regnskapet antas å være uten vesentlig feilinformasjon.

4. Oppdagelsesrisiko

Oppdagelsesrisiko er risikoen for at revisjonsbevis Bevis i en revisjon Bevis i en revisjon er informasjon som samles inn i gjennomgangen av foretakets finansielle transaksjoner, saldi og interne kontroller for å bekrefte at for en gitt revisjonspåstand ikke vil kunne registrere vesentlig feilinformasjon. Hvis klienten viser høy oppdagelsesrisiko, vil revisor sannsynligvis kunne oppdage eventuelle vesentlige feil. Revisor vil reagere ved å redusere materiell testing.

Hvis det er lav deteksjonsrisiko, er det en liten sannsynlighet for at revisor ikke vil være i stand til å oppdage en vesentlig feil; derfor må revisor fullføre ytterligere materiell testing.

Forholdet mellom akseptabel revisjonsrisiko og revisjonsforsikring

Revisjonssikring er det direkte supplement til akseptabel revisjonsrisiko. For eksempel, hvis akseptabel revisjonsrisiko er 5%, vil nivået på revisjonsforsikring være (1-5%) = 95%. Derfor får revisor 95% total forsikring om at regnskapet er uten vesentlig feilinformasjon.

Revisjonsrisikomodell i aksjon

Et offentlig regnskapsbyrås akseptable revisjonsrisiko er 4%, og den iboende risikoen og kontrollrisikoen er henholdsvis 80% og 100%. Hva er deteksjonsrisikoen?

Deteksjonsrisiko = 0,04 / (0,80 * 1,0)

Deteksjonsrisiko = 0,05

Oppdagelsesrisikoen for revisjonsbevis for en påstand som ikke oppdager vesentlige feilinformasjoner er 5%. Revisjonen gir derfor (1 - .05) forsikring om at regnskapet er uten vesentlig feilinformasjon.

Relaterte målinger

Finance tilbyr Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifisering Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akkreditering er en global standard for kredittanalytikere som dekker økonomi, regnskap, kredittanalyse, kontantstrømanalyse, covenant modellering, lån tilbakebetaling og mer. sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil følgende ressurser være nyttige:

  • Revisorsberetning Revisorsberetning En uavhengig revisorsberetning er en offisiell uttalelse fra en ekstern eller intern revisor om kvaliteten og nøyaktigheten av regnskapet.
  • Manipulering av finansregnskap Manipulering av finansregnskap Manipulering av finansregnskap refererer til praksis med å bruke kreative regnskapstriks for å få et selskaps regnskap til å gjenspeile
  • Negativ bekreftelse Negativ bekreftelse Negativ bekreftelse er en vanlig bransjepraksis for revisorer å samle revisjonsbevis fra eksterne interessenter. En negativ bekreftelse er et brev
  • Trusler mot revisors uavhengighet Trusler mot revisors uavhengighet I revisjonsyrket er det fem store trusler som kan kompromittere en revisors uavhengighet. Hvis en revisor blir utsatt for en viss trussel, bør han eller hun enten utvikle garantier for å redusere trusselen til et akseptabelt nivå eller trekke seg fra revisjonsoppdraget.

Siste innlegg